studenter

Universitetsledningens kansli

Universitetsledningens kansli har som huvudsaklig uppgift att ge beslutsstöd och service till universitetsledningen och universitetsstyrelsen.

I uppdraget ingår:

Utredningsuppdrag

Genomföra utredningar i strategiskt viktiga frågor på uppdrag av universitetsledning, styrelse och fakultetsledningar samt inrättade råd och kommittéer utifrån behov och frågeställningar.

Handläggnings- och beredningsuppdrag

 • ­Beslutsärenden till rektor och universitetsstyrelse
 • ­Universitetets verksamhetsplan, genomföra uppföljningar och analyser samt prognoser avseende helårsstudenter och helårsprestationer
 • ­Ärenden om oredlighet i forskning
 • ­Val
 • ­Remisser

Samordningsuppdrag

 • ­Regleringsbrev, årsredovisningar, budgetunderlag, övergripande statistik
 • Frågor inom områdena lika villkor och hållbar utveckling
 • ­Intern styrning och kontroll (ISK)
 • ­Universitetets kvalitetsarbete
 • ­Utveckling av universitetets dokument- och ärendehantering i enlighet med lagar och regler
 • ­Universitetets informationssäkerhetsarbete