Barn bygger med träklossar

Övningsskolor och övningsförskolor

På denna sida publiceras information om övningsskolor och övningsförskolor. Linnéuniversitetet samarbetar med övningsskolor och övningsförskolor i förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet.

Gå direkt till

Aktuellt

Under våren påbörjas samarbetet mellan anmälda övningsskolor och övningsförskolor och Linnéuniversitetet. Se kalendarium och kontaktuppgifter till dem som arrangerar träffarna på lärarutbildningportalen och följande länkar:

Kalendarium och kontaktuppgifter för förskollärarprogrammet

Kalendarium och kontaktuppgifter för grundlärarprogrammet

Kalendarium och kontaktuppgifter för ämneslararprogrammet

Övningsskola och övningsförskola

En övningsskola eller övningsförskola är en eller flera skol- eller förskoleenheter inom grundskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen eller förskolan.

  • Ledning, organisation och undervisning såväl som kvalitets- och utvecklingsarbete ska hålla god kvalitet.
  • Deltagande lärare och förskollärare ska ha nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning
  • En hög koncentration av studenter eftersträvas vid varje övningsskola eller övningsförskola.
  • Varje övningsskola och övningsförskola ska utse kontaktlärare med uppdrag att samordna arbetet på den egna skolan eller förskolan, informera studenter om skolan eller förskolan, placera studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsnära inslag samt att delta i träffar avsedda för planering, utvärdering och utveckling av utbildningen och VFU-verksamheten.
  • Rektor på övningsskola och övningsförskola ska delta på årliga, kvalitetsutvecklande planeringsmöten med företrädare för Linnéuniversitetets programledning för respektive program. 
Karta över lärarutbildningens samarbetspartners, kommuner
De gula fälten i denna karta visar i vilka geografiska områden vi har övningsskolor och/eller övningsförskolor idag.

Modell för övningsskolor och övningsförskolor

Linnéuniversitetet bedriver en verksamhetsnära lärarutbildning. Studenter ska utöver sin VFU ha täta kontakter med sin övningsskola eller övningsförskola för att få en inblick i sin kommande profession. Övningsskolan eller övningsförskolan ska därför ha möjlighet att ta emot studenter ytterligare dagar i studentens teoretiska kurser.

Linnéuniversitetets modell med verksamhetsnära utbildning behov av kommunikation och samverkan mellan Linnéuniversitetets och huvudmännens alla medverkande parter. Detta möjliggörs genom olika samverkansytor. 

Samverkansytor

Huvudmannadialoger

Deltagare: Representanter för skolhuvudmän, Medarbetare från lärarutbildningskansliet på Linnéuniversitetet

Syfte och frekvens: Årliga dialogmöten som uppföljning av samarbetet med övningsskolor och för att vidareutveckla samverkan.

Forum för handledare av lärarstudenter

Deltagare: Alla som handleder lärarstudenter från Linnéuniversitetet.

Syfte och frekvens: 1–2 gånger per år. Fokus på kvalitetsutveckling, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

Kontaktlärarträff

Deltagare: Kontaktlärare på övningsskolor och samverkansansvariga på Linnéuniversitetet.

Syfte och frekvens:1–2 gånger per termin för att utveckla och följa upp det gemensamma arbetet med studenterna.

Rektorsträff 

Deltagare: Rektorer på övningsskolor och samverkansansvariga på Linnéuniversitetet.

Syfte och frekvens: Årlig träff med information om nuläge, uppföljning, samt möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

VFU och verksamhetsnära utbildning

Utöver VFU ska övningsskolan eller övningsförskolan ha möjlighet att ta emot studenter ytterligare dagar förlagda i skol- eller förskoleverksamhet. Dessa verksamhetsnära inslag ser olika ut i olika program.

Syftet är att studenterna ska inhämta underlag och erfarenheter som fördjupar deras kunskaper i de teoretiska kurserna samtidigt som det praktiska yrkeskunnandet utvecklas. Innehåll och omfattning kommuniceras i förväg till kontaktlärare på övningsskolor och övningsförskolor. Bedömning sker i relation till det teoretiska kursinnehållet inne på Linnéuniversitetet. I vissa fall sker verksamhetsnära utbildning när exempelvis lärare och pedagoger från skolverksamheten deltar i undervisningen på campus i stället för att studenterna deltar i skolverksamheten.

På vår Lärarutbildningsportal finns mer information om VFU och den typ av verksamhetsnära utbildning som bedrivs i respektive program.

Hur blir man en övningsskola eller övningsförskola?

Skolhuvudmän med tilläggsavtal har möjlighet att utse de förskolor och skolor som man vill ha med i den fortsatta samverkan som övningsskolor och övningsförskolor. Anmälningsperioden för höstterminen 2024 är nu stängd men under hösten 2024 öppnas möjligheter för anmälan till höstterminen 2025.

En skola eller förskola ansöker om att bli övningsskola eller övningsförskola till aktuell skolhuvudmans förvaltning. Aktuell huvudman ansvarar för att skicka ansökan vidare till Linnéuniversitetet. Rektor och lärare/förskollärare ska vara införstådda med vad det innebär att vara övningsskola/övningsförskola när man ansöker.

Handledarutbildning

Är du intresserad av att handleda studenter? Vi har handledarutbildningar som ges på campus i Kalmar, Växjö eller distans!

Du hittar den information du behöver på denna sida under rubriken handledarutbildning