Elever sitter i ring med lärare som läser

Skolsamverkan

När samhället förändras, förändras skolan. Och vice versa. Tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet, arbetar Linnéuniversitetet för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

Gå direkt till

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Via Lärarutbildningsportalen för VFU finns aktuell information för studenter, skolhuvudmän och för personal vid lärarutbildningen. Här finns länkar till olika lärarutbildningsprogram och även information om partnerområden och VFU utomlands. Hör av er till någon av VFU-koordinatorerna om ni har några frågor, kontaktuppgifter finns via länken.
VFU vid lärarutbildningen

Regionalt utvecklingscentrum – RUC

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC arbetar från förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän. RUC håller sig informerad om förändringar genom kontakter nationellt och regionalt. RUC utgår inte från färdiga mallar utan arbetar flexibelt tillsammans med skolhuvudmän. Kontakta RUC om uppdragsutbildning, forskning inom skolväsendet, nätverk eller annan samverkan.
RUC

Fortbildning för förskola och skola

Fortbildning kan genomföras i olika former och planeras för att anpassa innehållet efter huvudmannens behov och önskemål. Det nationella professionsprogrammet kommer att påverka utformningen av kommande fortbildning för förskola och skola. Lärarutbildning Linné har dialog med Skolverket och publicerar uppdaterad information framöver.

Mötesplatser för skolsamverkan

Regionens skolhuvudmän är varmt välkomna att höra av sig till oss som arbetar med Lärarutbildning Linné! Skolsamverkan handlar ofta om enskilda uppdrag och samarabeten mellan avgränsade parter, men det finns även regelbundna mötesplatser för skolsamverkan i regionen:

  • VFU-konferens, som genomförs årligen för målgruppen VFU-samordnare i våra partnerområden.
  • RUC-råd, som äger rum tre gånger per år för målgruppen utvecklingsledare eller motsvarande.
  • Linnédialogen, som äger rum årligen i februari för målgruppen skolchefer.
  • Forum för skolsamverkan, som äger rum när det finns behov. Målgruppen varierar efter innehållet.

Nätverk för förskola och skola

På Linnéuniversitetet finns ett stort antal nätverk där vi samarbetar med förskolor och skolor. Skolnätverken samordnas av Regionalt utvecklingscentrum, RUC.
Nätverk för förskola och skola

Utveckling, Lärande, Forskning – ULF

Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet ingår i den nationalla satsningen som förkortas ULF. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.
Samverkansmodeller mellan akademi och skola: Utveckling, lärande, forskning (ULF)

Nationell information om skolsamverkan

På Skolverkets startsida finns länkar till aktuell information och exempelvis olika insatser för enskild personal i förskola och skola eller på huvudmannanivå.
Skolverket publicerar nationell information om skolsamverkan

Lärarutbildning

Här finns samlad information om det utbud som lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet har att erbjuda studenter och yrkesverksamma inom förskola och skola. Här finns även information om skolrelaterad forskning, kommande händelser och nyheter som handlar om lärarutbildning.
Lärarutbildning