Internationella studenter samtalar

Internationella möjligheter för lärarstudenter

Under flikarna nedan får du som lärarstudent information om vilka möjligheterna är inom respektive program. Längre ned på sidan får du generell information om möjligheterna till utbytesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande i utlandet.

Internationella möjligheter för studenter på förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammets heltidsstudenter rekommenderas studera utomlands under termin 6. Denna termin består av VFU i förskolan – period III 7,5 hp, valbar kurs 15 p samt VFU i förskolan – period IV 7,5 hp. Genom våra goda kontakter med ett antal partneruniversitet, försöker vi sy samman utbytesstudier för denna termin som du sedan kan tillgodoräkna vid hemkomst.

Förskollärarprogrammets deltidsstudenter rekommenderas studera utomlands under termin 8. Denna termin består av VFU i förskolan – period III 7,5 hp samt valbar kurs 15 hp. Genom våra goda kontakter med ett antal partneruniversitet, försöker vi sy samman utbytesstudier för denna termin som du sedan kan tillgodoräkna vid hemkomst.

Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet
Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU i förskolan - period III 7,5 hp, är lämplig att förlägga som utlands-VFU.

Internationella möjligheter för studenter på grundlärarprogrammet

De terminer som främst lämpar sig för utlandsstudier inom grundlärarprogrammet är beskrivna under respektive inriktning nedan.

Inriktning mot fritidshem
Den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 5, Verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem, period III, (7,5 hp) är lämplig att förlägga utomlands. Observera att du ansöker om utlands-VFU under läsåret före det läsår du önskar praktisera utomlands. Detta innebär exempelvis att du måste ansöka om utlands-VFU under termin 4 om du vill praktisera utomlands under din femte termin.

Linnéuniversitetet och Grundlärarprogrammets inriktning mot fritidshem samarbetar med flera lärosäten i Norden och Europa och därför är dessa länder lämpliga för utlands-VFU. Följande länder rekommenderas: Danmark, Norge, Island, Tyskland, Frankrike och Spanien.

I flera länder i Europa och världen finns också svenska skolor vars verksamhet följer svensk läroplan. Dessa skolor är också lämpliga för utlands-VFU. Mer information hittar du hos Skolverket.

Inriktning förskoleklass och årskurs 1–3

Termin 6 är lämplig termin för utlandsstudier. Då ska du enligt utbildningsplanen läsa Engelska för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3 (15 hp) och Samhällsorienterande ämnen för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3 (15 hp). Du kan givetvis själv titta igenom Linnéuniversitetets utbud av partneruniversitet och hitta ett lärosäte som erbjuder studier inom de ämnesområden som du ska läsa under terminen. Nedan har vi dock listat ett antal rekommenderade studieorter dit vi antingen skickat studenter tidigare och/eller där vi vet att det erbjuds studier inom adekvata ämnesområden.

Kom ihåg att du måste ansöka om utlandsstudier redan under ditt andra studieår för att kunna bli nominerad till utbytesstudier under termin 6.

Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet

Den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 7, Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass/årskurs 1-3, period III, (7,5 hp) kan genomföras som utlands-VFU.

Observera att du ansöker om utlands-VFU under läsåret före det läsår du önskar praktisera utomlands. Detta innebär exempelvis att du måste ansöka om utlandsstudier redan under ditt tredje studieår om du vill praktisera utomlands under din sjunde termin.

Inriktning årskurs 4-6

Termin 6 är lämplig termin för utlandsstudier. Då ska du enligt utbildningsplanen läsa Engelska för undervisning i årskurs 4-6 (30 hp). Du kan givetvis själv titta igenom Linnéuniversitetets utbud av partneruniversitet och hitta ett lärosäte som erbjuder studier inom de ämnesområden som du ska läsa under terminen. Nedan har vi dock listat ett antal rekommenderade studieorter dit vi antingen skickat studenter tidigare och/eller där vi vet att det erbjuds studier inom adekvata ämnesområden.

Kom ihåg att du måste ansöka om utlandsstudier redan under ditt andra studieår för att kunna bli nominerad till utbytesstudier under termin 6.

Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet

Den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 7, Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4-6, period III, (7,5 hp) kan genomföras som utlands-VFU.

Observera att du ansöker om utlands-VFU under läsåret före det läsår du önskar praktisera utomlands. Detta innebär exempelvis att du måste ansöka om utlandsstudier redan under ditt tredje studieår om du vill praktisera utomlands under din sjunde termin.

Internationella möjligheter för studenter på ämneslärarprogrammet

Möjligheter till utlandsstudier finns framförallt inom ämnesstudierna, i VFU-kurser och i självständigt arbete.

Utbytesstudier i ämnet
Den termin som vanligtvis lämpar sig bäst för utbytesstudier är termin 6, det vill säga den andra terminen i ditt andra ämne. Också andra terminer kan vara möjliga men vilka dessa är varierar med ämne. Kontakta ditt ämne för mer information.

VFU utomlands
Du kan välja att förlägga VFU-period två eller tre på en skola utomlands.

Självständigt arbete utomlands
I samråd med ditt ämne kan du genomföra delar av kurser i självständigt arbete utomlands.

Internationella möjligheter för studenter på yrkeslärarprogrammet

Mer information kommer inom kort.

Utbytesstudier

Som lärarstudent har du samma möjligheter att studera utomlands som utbytesstudent som alla andra studenter vid Linnéuniversitetet. Detta innebär i teorin att du i stort sett kan välja att förlägga dina studier utomlands när som helst under dina studier. Det finns dock praktiska skäl som gör att det helt enkelt passar bäst att du väljer att studera utomlands under vissa terminer.

Allmänt om utbytesstudier

Utbytesstudier inom Linnéuniversitetets utbytesavtal handlar om att du som student läser kurser vid ett utländskt partneruniversitet som du sedan tillgodoräknar dig vid hemkomst. För din egen skull är det därför viktigt att du är noga med att kontrollera huruvida du kan få dina utlandsstudier tillgodoräknade eller ej. Detta ska göras tillsammans med examinator på den institution vid Linnéuniversitetet som ger den eller de kurser som ska tillgodoräknas. När ni kommit överens om vilka kurser som kan tillgodoräknas, skriver ni ett så kallat Learning Agreement som sedan är bevis för att tillgodoräknande kan ske vid hemkomst.

Viktigt att tänka på

Som lärarstudent ansöker du om utbytesstudier precis som alla andra studenter vid Linnéuniversitetet. Du finner därför all information du behöver om utbytesstudier, bland annat hur du ansöker och vad du bör tänka särskilt på, på sidan för Utlandsstudier.

Vi vill dock särskilt peka på vikten av att vara ute i god tid innan de tänkta utlandsstudierna äger rum. Sista ansökningsdag för utbytesstudier ligger alltid under läsåret före själva utlandsstudierna och det är viktigt att du håller deadlines för att ha möjlighet att bli nominerad.

Kom också ihåg att du måste skriva ett Learning Agreement för dina utlandsstudier. Ett Learning Agreement fastställer att de kurser som läses utomlands kan tillgodoräknas vid hemkomst. Learning Agreement skrivs under när du väl blivit nominerad till utbytesstudier, men det är viktigt att du redan innan du ansöker om utlandsstudier har en diskussion med respektive kontaktperson för att diskutera lämpliga studieorter. Risken finns annars att du söker dig till ett utländskt lärosäte där det sedan inte finns lämpliga kurser som kan tillgodoräknas.

Rekommenderade partneruniversitet grundlärarprogrammet

Vi rekommenderar följande partneruniversitet:

University of Minnesota Duluth (USA)
Nipissing University (Kanada)
Stenden University of Applied Sciences (Nederländerna), enbart matematik.
Thurgau University of Teacher Education (Schweiz), enbart engelska och samhällsorienterande ämnen.

Rekommenderade partneruniversitet ämneslärarprogrammet

Inom varje ämne finns särskilda avtal med partneruniversitet. För information om vilka dessa är, kontakta internationaliseringssamordnaren vid den institution där den aktuella ämnesterminen ges. Behöver du mer hjälp kan du kontakta Maria Eriksson på International Office.

Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet

Genom att välja att förlägga en av dina VFU-perioder utomlands får du möjlighet att ställa din blivande lärarkarriär i Sverige i relation till andra kulturers sätt att se på bland annat lärande, kunskaper och administrativa strukturer. Du får möjlighet att både ifrågasätta och finna trygghet i det egna landets strukturer och arbetssätt och att bygga upp en allt större interkulturell kompetens. 

I flera länder i Europa och världen finns också svenska skolor vars verksamhet följer svensk läroplan. Dessa skolor är också lämpliga för utlands-VFU. Mer information hittar du hos Skolverket. För mer information, kontakta Therese Emrin Feltenstedt.

All information om hur du söker VFU-plats i utlandet och rutinerna före, under och efter utlands-VFU finner du på sidan för verksamhetsforlagd utbildning i utlandet

Skriva självständigt arbete utomlands

Om du väljer att skriva ett av dina självständiga arbeten utomlands, får du chansen att samla material till din uppsats på ett unikt sätt. Du får möjligheten att hitta infallsvinklar på ditt skrivande som blir helt unika och de frågeställningar, teorier och metoder du använder dig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och ny akademiska utmaningar.

För att kunna skriva ditt självständiga arbete utomlands behöver du egentligen inte ansöka om att få läsa en viss kurs eller söka studier vid ett utländskt lärosäte – idén är att du skriver ditt arbete inom befintlig kursplan med handledning hemifrån. Det du ska tänka på är att du troligtvis kommer att behöva förbereda din utlandsvistelse i god tid, exempelvis genom att börja diskutera inriktning och metod med en handledare mycket tidigare än om du ska skriva ditt arbete på hemmaplan. Se därför till att du cirka ett år i förväg börjar förbereda dig för din utlandsvistelse genom att ta kontakt med kursansvarig för respektive uppsatskurs.

Vid Linnéuniversitetet lyser de olika fakulteterna varje år ut så kallade MFS-stipendier (Minor Field Studies) till studenter som vill skriva sina arbeten i utvecklingsländer. Om du är intresserad av att ansöka om ett sådant stipendium, som delas ut i konkurrens med andra studenter, kontakta den fakultet som är ansvarig för din uppsatskurs i mycket god tid för att få mer information om hur du ska gå tillväga.

Kontakt

Maria Eriksson – Studier i utlandet

Therese Emrin Feltenstedt – VFU i utlandet