Biblioteket i Växjö

Universitetsbibliotekets organisation

Universitetsbiblioteket vill utgöra en kreativ kunskapsmiljö med innovativa och relevanta tjänster som stöd för att skapa, sprida och bevara kunskap.

Uppdrag

Universitetsbiblioteket ska stödja utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet genom att

  • i dialog med universitetets studenter, lärare och forskare införskaffa och tillgängliggöra relevanta media- och informationsresurser
  • erbjuda bibliotekslokaler och lärmiljöer, såväl fysiska som virtuella
  • erbjuda vägledning, undervisning, handledning och digitalt stöd i informationssökning och informationshantering
  • ansvara för verksamheten inom Studieverkstaden
  • erbjuda stöd i frågor kring publicering, bibliometri och Open Access samt i frågor kring bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata
  • ansvara för lärosätets publiceringsdatabas
  • ansvara för verktyg för produktionshantering, bevarande och tillgängliggörande av lärosätets filmade föreläsningar och digitala lärresurser
  • bevara och tillgängliggöra befintliga arkivsamlingar.

Organisation

UB organisation

För att på bästa sätt kunna utföra universitetsbibliotekets uppdrag och uppnå universitetsbibliotekets vision och strategi har vi en organisation enligt ovanstående skiss. Huvuddelen av verksamheten är organiserad inom fyra sektioner: lärandestöd, medieförsörjning, forskningsstöd och högskolepedagogik. Inom Sektion lärandestöd finns funktionerna undervisning och mötesplats och inom Sektion medieförsörjning finns funktionerna media och metadata. Förutom sektionerna finns verksamhet inom de två förvaltningsobjekten Infrastruktur och Utbildningsmiljö. Till universitetsbibliotekets ledning knyts övergripande verksamhet i form av ekonomi/personal, projektledning, kvalitetsarbete och kommunikation. Universitetsbiblioteket har en organisatorisk placering under rektor och leds av en styrelse med av en av prorektorerna som ordförande. Länk till Lnu:s organisation.

Ledningsfunktion

Bibliotekschefen har ett övergripande ledningsansvar för universitetsbiblioteket och dess verksamhet och svarar gentemot Biblioteksstyrelse och Lnu:s ledning för att verksamheten ska bedrivas utifrån uppsatta mål och strategier samt på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt. Bibliotekschefen har det övergripande arbetsmiljöansvaret och personalansvar för Infrastruktur och Utbildningsmiljö samt för verksamheterna inom det övergripande ledningsstödet.

Sektionscheferna leder verksamheten inom respektive sektion och har tillsammans med bibliotekschefen ett övergripande ansvar för hela universitetsbibliotekets utveckling. Sektionscheferna har personal- och arbetsmiljöansvar inom respektive sektion.

Funktionsansvariga leder utveckling och praktiskt arbete inom respektive funktion. Arbetet sker i nära dialog med sektionschefen och sektionens medarbetare. I en funktion ingår de medarbetare som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter inom dess ansvarsområde. Funktionsansvariga har inget personalansvar.

Linnéuniversitetet har en förvaltningsorganisation, pm3, som innebär att Infrastruktur och Utbildningsmiljö även är förvaltningsobjekt som leds av förvaltningsledare. De ansvarar för verksamheterna inom respektive förvaltningsobjekt men har inget personalansvar.

Ledningsgruppen består av bibliotekschefen, sektionschefer, kommunikationsansvariga och ekonomiansvarig. I samband med årliga uppföljningar, strategiarbete inför budget- och verksamhetsplanering samt vid andra strategiskt viktiga diskussioner utvidgas ledningsgruppen med funktionsansvariga och förvaltningsledare.

Nuvarande organisation infördes 1 oktober 2016 och bygger på en omfattande organisationsförändring som infördes i mars 2012.

Sektion lärandestöd

Inom Sektion lärandestöd samordnas universitetsbibliotekets pedagogiska tjänster och service. Sektionen ansvarar för stöd i informationssökning, informationshantering, akademiskt skrivande och studieteknik. Arbetet organiseras bland annat genom kontaktbibliotekarier med ansvar för olika fakulteter, bibliotekets informationstjänst och Studieverkstaden.

Funktion undervisning utvecklar universitetsbibliotekets pedagogiska verksamhet, verkar för ett kvalitativt digitalt stöd och undervisning väl integrerad i utbildningarna och genomförd i nära samarbete med utbildningsansvariga. Funktion mötesplats utvecklar bibliotekets lärandemiljöer och service och verkar för professionella möten i en stimulerande och funktionell miljö.

Sektion medieförsörjning

Sektion medieförsörjning arbetar, i dialog med fakulteterna och representanter för universitetets ämnen, med att ha en uppdaterad samling som finns tillgänglig på webben och i det fysiska rummet och som håller hög kvalitet och är av största möjliga relevans för den forskning och utbildning som bedrivs vid universitetet. För studenterna handlar det bland annat om kurslitteratur och informationsresurser för utbildningen och för forskarna att ha tillgång till vetenskapligt material för att kunna utföra sin forskning. Sektionen arbetar också med att beskriva innehållet i samlingarna med metadata (data om data) för att det ska bli lättare att hitta på biblioteket, i databaserna och på bibliotekets webbplats.

Inom sektionen ingår Medicinska e-biblioteket för landstingsanställda i Kalmar län. Avtalet är på fem år (2015-2020) och uppdraget är att ge landstingets personal biblioteksservice och relevant medieförsörjning.

Sektion forskningsstöd

Sektion forskningsstöd erbjuder stöd i frågor kring vetenskaplig publicering, bibliometri och Open Access samt i frågor kring tillgängliggörande av forskningsdata. Till sektionen hör Linnaeus University Press som arbetar med utgivning av forskningspublikationer och stöd i frågor kring vetenskaplig utgivning. Sektionen ansvarar för arbetet med DiVA, som är universitetets publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vid Linnéuniversitetet ska alla studenter, forskare och anställda registrera sina publikationer i DiVA och så långt det är möjligt även publicera dem i fulltext. Ett uppdrag att bistå universitetsledningen med publiceringsstatistik från DiVA till årsredovisning och intern medelsfördelning ligger inom sektionen. Att utveckla universitetsbibliotekets stöd och utbildning till universitetets doktorander och forskare är också ett arbete som sker inom sektionen liksom arbetet med att bevara och tillgängliggöra bibliotekets arkivsamlingar.

Sektion högskolepedagogik

Sektion högskolepedagogik ansvarar för nuvarande enhet utbildningsmiljö (ansvaret för lärplattform mm), ansvaret för omvärldsbevakning, ansvaret för allmän kompetensutveckling samt det högskolepedagogiska ansvaret.

Infrastruktur

Infrastruktur ansvarar för bibliotekssystem, publiceringssystem, söksystem för e-resurser och övriga system inom förvaltningsobjektet Informations- och publiceringsstöd. Till gruppens ansvarsområde hör även beställning och samordning av mjuk- och hårdvara på universitetsbiblioteket. Gruppen leds av en förvaltningsledare med ansvar för både utveckling och det praktiska arbetet inom gruppens ansvarsområde.

Utbildningsmiljö

Utbildningsmiljö ansvarar för lärplattform, videosystem, enkätsystem och övriga system inom förvaltningsobjektet Utbildningsmiljö. Gruppen leds av en förvaltningsledare med ansvar för både utveckling och det praktiska arbetet inom gruppens ansvarsområde.