Biblioteket i Växjö

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket vill utgöra en kreativ kunskapsmiljö med innovativa och relevanta tjänster som stöd för att skapa, sprida och bevara kunskap.

Uppdrag

Universitetsbibliotekets övergripande uppdrag är att stödja utbildning, forskning och samverkan vid Linnéuniversitetet samt att samverka med det allmänna biblioteksväsendet i landet. Arbetet ska ske i dialog med universitetets studenter, lärare och forskare.

Universitetsbiblioteket har en verksamhetsplan som sträcker sig fram till 2025.
Verksamhetsplan 2021-2025

Universitetsbiblioteket ligger organisatoriskt direkt under rektor men har även en nära koppling till Rådet för utbildning och lärande samt till Forskningsrådet för beredning och förankring av frågor av strategisk karaktär. Fram t.o.m. 2018 leddes verksamheten av en biblioteksstyrelse.

Organisation

Universitetsbibliotekets organisation

Överbibliotekarien har det övergripande ansvaret för att universitetsbiblioteket och dess verksamhet bedrivs utifrån uppsatta mål och strategier samt att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt. Huvuddelen av verksamheten är organiserad i fem sektioner: Sektion media, Sektion vetenskaplig kommunikation, Sektion lärmiljö i Kalmar, Sektion lärmiljö i Växjö och Sektion högskolepedagogik. Enheten infrastruktur samt ekonomi och kommunikationsstöd är organisatoriskt placerat under överbibliotekarien liksom verksamheten inom Det kulturella universitetet.

Universitetsbibliotekets organisation (pdf)

Sektion media

Sektion media arbetar, i dialog med fakulteterna och representanter för universitetets ämnen, med att ha en uppdaterad samling som finns tillgänglig på webben och i det fysiska rummet och som håller hög kvalitet och är av största möjliga relevans för den forskning och utbildning som bedrivs vid universitetet. För studenterna handlar det bland annat om kurslitteratur och informationsresurser för utbildningen och för forskarna att ha tillgång till vetenskapligt material för att kunna utföra sin forskning. Sektionen arbetar också med att beskriva innehållet i samlingarna med metadata (data om data) för att det ska bli lättare att hitta på biblioteket, i databaserna och på bibliotekets webbplats. Medieplan 2021.

Inom sektionen ingår Medicinska e-biblioteket för regionanställda i Kalmar län. Uppdraget innebär att ge regionens hälso- och sjukvårdspersonal biblioteksservice och relevant medieförsörjning.

Sektion vetenskaplig kommunikation

Sektion vetenskaplig kommunikation erbjuder stöd i frågor kring vetenskaplig publicering, bibliometri och Open Access samt i frågor kring tillgängliggörande av forskningsdata. Till sektionen hör Linnaeus University Press som arbetar med utgivning av forskningspublikationer och stöd i frågor kring vetenskaplig utgivning. Sektionen ansvarar för arbetet med DiVA, som är universitetets publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vid Linnéuniversitetet ska alla studenter, forskare och anställda registrera sina publikationer i DiVA och så långt det är möjligt även publicera dem i fulltext. Ett uppdrag att bistå universitetsledningen med publiceringsstatistik från DiVA till årsredovisning och intern medelsfördelning ligger inom sektionen. Att utveckla universitetsbibliotekets stöd och utbildning till universitetets doktorander och forskare är också ett arbete som sker inom sektionen liksom arbetet med att bevara och tillgängliggöra bibliotekets arkivsamlingar.

Sektion lärmiljö – Kalmar

Sektionen ansvarar för bibliotekslokalen i Kalmar vilket även omfattar utveckling av den formella och den informella lärmiljön, samt för bibliotekets informationstjänster vilka delvis utförs i samarbete med Infocenter. Hantering av låneverksamheten inklusive service till distansstudenter och fjärrlån ut ingår i ansvarsområdet, samt service till studenter med funktionsnedsättning.

Tillsammans med Sektion lärmiljö i Växjö ansvarar sektionen för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning och informationshantering.

Till sektionens ansvarsområde fogas även, i samarbete med Sektion media, ansvaret för de fysiska samlingarnas placering i biblioteksrummet.

Sektionschefen har personalansvar för de medarbetare som arbetar med ovan beskrivna ansvarsområden samt för gruppen studentassistenter i Kalmar.

Sektion lärmiljö – Växjö

Sektionen ansvarar för bibliotekslokalen i Växjö vilket även omfattar utveckling av den formella och den informella lärmiljön samt för bibliotekets informationstjänster. Hantering av låneverksamheten inklusive service till distansstudenter och fjärrlån ut ingår i ansvarsområdet, samt service till studenter med funktionsnedsättning.

Tillsammans med Sektion lärmiljö i Kalmar ansvarar sektionen för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning och informationshantering.

Till sektionens ansvarsområde fogas även, i samarbete med Sektion media, ansvaret för de fysiska samlingarnas placering i biblioteksrummet.

Sektionschefen har personalansvar för de medarbetare som arbetar med ovan beskrivna ansvarsområden samt för gruppen studentassistenter i Växjö.

Sektion högskolepedagogik

Sektion Högskolepedagogik samlar vetenskaplig kompetens inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja att universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Förutom de behörighetsgivande utbildningar som krävs för att få undervisa i högre utbildning erbjuder vi också konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier. Vi tillhandahåller och ansvarar också för vår utbildningsmiljö i bemärkelsen lärplattform, videosystem, enkätsystem och övriga system för att stödja studenters lärande.

Hbtq-diplomering

Hösten 2018 blev universitetsbiblioteket hbtq-diplomerat. Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet blev därmed det första hbtq-diplomerade högskole- och universitetsbiblioteket i Sverige. Det innebär att all personal har gått en utbildning för att öka kunskapen om hur vi ska kunna tillämpa ett mer inkluderande och icke-normativt förhållningssätt. Vill du veta mer om diplomeringen kan du läsa på utbildarens webbplats (https://adlongruppen.se/hbtq/).

  • Oavsett om du besöker oss, pluggar på UB eller arbetar här ska biblioteket vara en trygg, tillåtande och inkluderande plats. 
  • ”Människor växer här” är ett av Linnéuniversitetets motton som vi på UB värnar extra mycket om. En tillåtande och inkluderande kultur ger utrymme för människor att utvecklas och växa. 
  • På UB råder nolltolerans mot kränkande beteenden.

Undrar du något över HBTQ-diplomeringen är du varmt välkommen att kontakta oss på: chatten, e-post. Kontakta oss.