Biblioteket i Växjö

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket vill utgöra en kreativ kunskapsmiljö med innovativa och relevanta tjänster som stöd för att skapa, sprida och bevara kunskap.

Uppdrag

Universitetsbibliotekets övergripande uppdrag är att stödja utbildning, forskning och samverkan. Universitetsbiblioteket är en lärandemiljö och en resurs för informationsförsörjning, kunskapsspridning och bildning. Arbetet ska ske i dialog med universitetets studenter, lärare och forskare.

Organisation

Universitetsbibliotekets organisation

Universitetsbiblioteket är placerat under rektor. Bibliotekstyrelsen har ett övergripande ansvar för universitetsbibliotekets styrning och är en arena för frågor om prioriteringar och riktning. Bibliotekschefen ansvarar för att leda och utveckla universitetsbibliotekets verksamhet utifrån uppsatta mål och strategier samt att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt.

Huvuddelen av verksamheten är organiserad i fyra sektioner: Sektion media och system, Sektion vetenskaplig kommunikation, Sektion lärmiljö och Sektion högskolepedagogik. 

Universitetsbibliotekets organisation (pdf)

Sektion media och system

Sektion media och system arbetar, i dialog med institutioner och representanter för universitetets ämnen, med att ha en uppdaterad samling som håller hög kvalitet och är av största möjliga relevans för den forskning och utbildning som bedrivs vid universitetet. För studenterna handlar det bland annat om kurslitteratur och informationsresurser för utbildningen och för forskarna att ha tillgång till vetenskapligt material för att kunna utföra sin forskning. Sektionen arbetar också med att beskriva innehållet i samlingarna och arkiven med metadata (data om data) för att det ska bli lättare att hitta på biblioteket, i databaserna och på bibliotekets webbplats. Medieplan 2021. I sektionens arbete ingår även arbetet med transformativa avtal och rena publiceringsavtal. 

Inom sektionen ingår Medicinska e-biblioteket för regionanställda i Kalmar län. Uppdraget innebär att ge regionens hälso- och sjukvårdspersonal biblioteksservice och relevant medieförsörjning.

Enhet Infrastruktur arbetar med tekniskt stöd och utveckling av bibliotekets system för studenter, lärare, forskare och personal vid Linnéuniversitetet samt för personal vid Region Kalmar län. Infrastruktur strävar efter att ge väl anpassad tillgänglighet till de system som UB tillhandahåller och ger även allmänheten i möjligaste mån tillgång till systemen.

Kommunikationsstödet ansvarar för bibliotekets webbsidor på lnu.se samt informationsinsatser i bibliotekets fysiska miljöer såsom anslag och posters. Arbetet sker i nära samarbete med Kommunikationsavdelningen, bibliotekets organisation samt andra berörda delar av universitetet. Ansvaret omfattar att skapa och dela information om bibliotekets tjänsteutbud.

Sektion vetenskaplig kommunikation

Sektion vetenskaplig kommunikation erbjuder stöd i frågor kring vetenskaplig publicering, bibliometri och Open Access samt i frågor kring tillgängliggörande av forskningsdata. Till sektionen hör Linnaeus University Press som arbetar med utgivning av forskningspublikationer och stöd i frågor kring vetenskaplig utgivning. Sektionen ansvarar för arbetet med DiVA, som är universitetets publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vid Linnéuniversitetet ska alla studenter, forskare och anställda registrera sina publikationer i DiVA och så långt det är möjligt även publicera dem i fulltext. Ett uppdrag att bistå universitetsledningen med publiceringsstatistik från DiVA till årsredovisning och intern medelsfördelning ligger inom sektionen. Att utveckla universitetsbibliotekets stöd och utbildning till universitetets doktorander och forskare är också ett arbete som sker inom sektionen liksom arbetet med att bevara och tillgängliggöra bibliotekets arkivsamlingar.

Det kulturella universitetet är organisatoriskt placerat under sektion vetenskaplig kommunikation. 

Sektion lärmiljö

För att stödja studenters utvecklingsresa och verka för det livslånga lärandet arbetar Sektion lärmiljö för att främja informationskompetens, där källkritiskt tänkande är en viktig del. För detta ändamål erbjuder sektionen ett varierat utbud av lärtillfällen, som initieras så väl av biblioteket som av kurs- och programansvariga vid fakulteterna.

Sektion lärmiljö har också ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av universitetsbibliotekets fysiska mötesplatser och lärmiljöer. Hit hör även ansvaret för de lokaler och ytor som används i undervisning och handledning inom universitetsbibliotekets uppdrag.

Inom sektion lärmiljö samordnas även den service och de tjänster som är kopplade till tillgängliggörandet av bibliotekets samlingar. Detta inberäknar ett generöst öppethållande av bibliotekets lokaler och ändamålsenligt bemannade informationstjänster, samt exempelvis kravhantering, distansservice och talboksstöd. Universitetsbibliotekets samlingar och lokaler är öppna för alla vilket innebär att viss service också ges till allmänheten. 

 

Sektion högskolepedagogik

Sektion Högskolepedagogik samlar vetenskaplig kompetens inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja att universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Förutom de behörighetsgivande utbildningar som krävs för att få undervisa i högre utbildning erbjuder vi också konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier. Vi tillhandahåller och ansvarar också för vår utbildningsmiljö i bemärkelsen lärplattform, videosystem, enkätsystem och övriga system för att stödja studenters lärande.

Hbtq-diplomering

Universitetsbiblioteket blev hösten 2018 det första hbtq-diplomerade högskole- och universitetsbiblioteket i Sverige. HBTQ-diplomeringen innebär att all personal har gått en utbildning för att öka kunskapen om hur vi ska kunna tillämpa ett mer inkluderande och icke-normativt förhållningssätt. Universitetsbiblioteket ska erbjuda en trygg, tillåtande och inkluderande miljö.