Vi stödjer lärande

Vår verksamhet vid Sektion högskolepedagogik syftar till att utveckla högre utbildning vid Linnéuniversitetet. Baserat på akademiskt lärarskap vill vi försäkra oss om att alla våra utbildningar och all personals kompetensutveckling vilar på vetenskaplig grund till både innehåll och form.

Vi samlar och producerar kunskap inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja universitetets utbildningar och kompetensutveckling.

Guide till framgångsrik kurs

Kursdesign.lnu.se är en portal som sammanfattar kunskapsläget om nätbaserad undervisning. Den fångar in många av de utmaningar lärare och organisationen särskilt behöver hantera i övergången till att undervisa via internet. Innehållet tar upp viktiga aspekter att ta hänsyn till när du designar en nätbaserad kurs men fungerar även som generella råd.  

En pedagogisk praktik som ett undervisningstillfälle, en examination, en handledning eller en återkoppling har alla en inneboende komplexitet. Den involverar både studentens förutsättningar och ditt kurssammanhang men också dess disciplinära särart. På guiden presenterar vi den nätbaserade kontextens särart i form av utmaningar och erbjudanden. Guiden är också en plats att dela exempel från verksamheten vi och bjuder in alla med viktiga erfarenheter att dela sina exempel.

I den länkade artikeln Designprinciper och kvalitetsindikatorer för nätbaserat lärande (Reneland-Forsman 2021) finns en sammanfattning av forskning, slutsatser, designprinciper och kvalitetsindikatorer som presenteras i denna resurs.

Självstudiemoduler

Det finns också självstudiemoduler kopplade till de temaområden som finns i Guide till framgångsrik kurs. Du hittar modulerna på Guiden eller här nedan.

M1 – Motiverade och självständiga studenter

I denna modul berörs några faktorer som kan förbättra förutsättningarna för att studenterna ska bli mer självgående.

M2 – Studentaktiv undervisningsdesign

I denna modul berörs hur du designar för en mer studentaktiv lärandemiljö.

M3 – Varierade arbetsformer – Multimodalitet

I denna modul berörs hur olika former för kommunikation kan användas för att stärka lärandet.

Utbildningsmiljö

Vi ansvarar också för vår utbildningsmiljö med lärplattform, videosystem och andra system för att stödja studenters lärande.