Kompetensutveckling - nätbaserat lärande

Under 2020 ger vi flera workshops och seminarier på temat nätbaserat lärande. 

Intresseanmälningar direkt till Linda Reneland-Forsman.

Workshop Flytande café  ”Förväntningar”

Riskfaktor: Osynkade förväntningar har en starkt negativ påverkan på studenters handlingar i kursarbete.

Utmaning: Att identifiera var och hur vi behöver arbeta med att skapa överblick och främja pro-aktiva studenter i våra kurser.

I workshopen arbetar vi med idéer och erfarenhetsutbyte kring hur vi i utbildningens olika faser som registrering, kursstart, studiehandledning, mymoodle rum, bedömningskriterier m.m. bidrar till studenters överblick och självständighet.

Workshopen ges den 26:e maj 13.00-15.30 i Zoom.

Workshop  ”Det aktiva Webinariet”

Riskfaktor: Att nätbaserade utbildningar blir statiska och asynkrona och därmed går miste om andra mötesformers styrka.

Utmaning: Att förvalta webinariets möjligheter till aktiva och engagerade lärprocesser.

I workshopen sprider vi erfarenheter som bidrar till att lärare kan känna sig trygga teknisk och pedagogiskt.

Workshopen ges i webinarieform (Zoom) den 23:e april kl 14.00-15.30 samt 20:e maj kl 10.00-11-30

Workshop  MyMoodle som lärmiljö

Riskfaktor: Mymoodle har många olika möjligheter som stödjer lärande och genomströmning, men dessa underutnyttjas ofta.

Utmaning: Att ”hålla kvar” studenterna som aktiva i kursinnehållet och att få ett inkluderande förhållningssätt i kursrummets utformning.

Workshopen ges den 28/5 9.30-11 i Kalmar samt ett tillfälle under hösten i Växjö

Workshop  ”Studentaktivitet”

Riskfaktor: Studenten blir konsument av information. En kursdesign som bygger på att studenter konsumerar det vi lagt upp och serverar samverkar positivt med deras nöjdhet men negativt med framgångsfaktorer som att klara examination och få en bra genomströmning.

Utmaning: Komma längre än att ha nöjda studenter som inte klarar examinationer. Vi vill uppmuntra till att våga släppa initiativet och aktiviteten men inte ansvaret. I workshopen förslås möjliga lösningar och så delar vi erfarenheter.

Ges under HT20

Seminarie  ”Handledning & Feed-back”

Riskfaktor: Återkoppling till studenter är en stor arbetsbörda för lärare. Där vi misslyckas med det riskerar vi få instrumentella och vilsna studenter eller så riskerar vi vår egen ohälsa och en omöjlig arbetssituation.

Utmaning: Utveckla bra bedömningsgrunder, koppla på digital teknik, utnyttja studentgruppen och rationalisera den egna arbetsinsatsen.

Ges under HT20

Seminarie  ”Föreläsning & Flippat”

Riskfaktor: Att olika lärresurser och sammanhang inte används för sina styrkor så att man missar målgruppen och inte bidrar med effektivt stöd för lärprocesser.

Utmaning: Nätbaserad/distansutbildning har färre avstämningsmöjligheter jämfört med campusträffar. Kontexten kan riskera bli dåligt vägledande för studenterna.

Vid seminariet tar vi upp ökad studentaktiviteten för lärande, hur man kan utveckla föreläsningsformen och hur detta kan hänga ihop med hur man använder film konstruktivt i en kursdesign.

Ges under HT 20