Grupparbete

Kompetensutveckling för medarbetare

Konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för dig som arbetar vid Linnéuniversitetet.

De anställdas kompetens och kompetensutveckling är en viktig faktor för organisationens framgång. För att universitetet ska kunna uppfylla sina uppdrag är kompetensförsörjningen en uppgift av strategisk betydelse.

Med kompetensutveckling avses ett medvetet och systematiskt arbete för att utveckla individens kompetens för de behov organisationen har på kort och lång sikt.

Linnéuniversitetets kompetensutvecklingsarbete ska utgå från organisationens strategi och verksamhetens behov samt utformas på ett resurseffektivt sätt. Kompetensutveckling ska ingå som en integrerad del i verksamhetsplaneringen på alla nivåer i organisationen. För individen ska det finnas en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och den egna kompetensutvecklingen.