Student pluggar framför H-huset i Växjö.

Universitetsledning

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektör. Vid rektors frånvaro tar prorektor över rektors funktioner. Universitetets ledningsgrupp består dessutom av vicerektorer för olika områden och fakulteternas dekaner.

Universitets ledningsgrupp (ULG) består av rektor, prorektor, vicerektorer, dekaner, universitetsdirektör, planeringschef, kommunikationschef och studeranderepresentanter. Universitetets ledningsgrupp organiserar och samordnar aktiviteter för att uppnå de mål som fastslagits i Vision 2030.

Universitetets ledning (UL) består av rektor, prorektor och universitetsdirektör.

Rektor

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen och är universitetets högsta chef och främsta företrädare.

Linnéuniversitetets rektor under mandatperioden 1 oktober 2023–30 september 2026 är Peter Aronsson.

Läs mer om rektor Peter Aronsson

Prorektor

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Niklas Ammert är prorektor och rektors ställföreträdare under perioden 1 januari 2024 – 31 december 2026.

Läs mer om prorektor Niklas Ammert

Vicerektorer

Rektor kan utse vicerektorer för särskilda ansvarsområden. Vicerektor utses för en mandatperiod som rektor bestämmer. Vicerektors uppdrag kan dock inte sträcka sig längre än tiden för rektors förordnande, med undantag för vicerektor för lärarutbildningar där tiden för förordande anges nedan. 

  • Hanna Palmér är vicerektor för lärarutbildningarna för perioden 1 juli 2022 – 31 december 2024 med uppdrag att leda nämnden för lärarutbildningar.
    Läs mer om vicerektor Hanna Palmér

  • Lars Behrenz är vicerektor för utmaningsdriven
    kunskapsbildning och analys för perioden 1 januari 2024 – 30 september 2026. 
    Läs mer om vicerektor Lars Behrenz

Dekaner

Universitetsdirektör

Universitetsdirektör är Therése Iveby Gardell. Universitetsdirektören ansvarar under rektor för universitetsförvaltningen.

Läs mer om universitetsdirektör Therése Iveby Gardell

Biträdande universitetsdirektör är Thorbjörn Nilsson