Student pluggar framför H-huset i Växjö.

Universitetsledning

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektör. Vid rektors frånvaro tar prorektor över rektors funktioner. Universitetets ledningsgrupp består dessutom av vicerektorer för olika områden och fakulteternas dekaner.

Universitets ledningsgrupp (ULG) består av rektor, prorektor, vicerektorer, dekaner, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör, kommunikationschef och studeranderepresentanter. Universitetets ledningsgrupp organiserar och samordnar aktiviteter för att uppnå de mål som fastslagits i Vision 2030.

Universitetets ledning (UL) består av rektor, prorektor, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Rektor

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen och är universitetets högsta chef och främsta företrädare.

Linnéuniversitetets rektor under mandatperioden 1 oktober 2023–30 september 2026 är Peter Aronsson.

Läs mer om rektor Peter Aronsson

Prorektor

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Niklas Ammert är prorektor och rektors ställföreträdare under perioden 2021-01-01 - 2023-12-31.

Läs mer om prorektor Niklas Ammert

Vicerektorer

Rektor kan utse vicerektorer för särskilda ansvarsområden. Vicerektor utses för en mandatperiod som rektor bestämmer. Vicerektors uppdrag kan dock inte sträcka sig längre än tiden för rektors förordnande, med undantag för vicerektor för lärarutbildningar där tiden för förordande anges nedan. Sex vicerektorer är utsedda av rektor för perioden 2021-01-01 - 2023-12-31:

Dekaner

Universitetsdirektör

Universitetsdirektör är Therése Iveby Gardell. Universitetsdirektören ansvarar under rektor för universitetsförvaltningen.

Läs mer om universitetsdirektör Therése Iveby Gardell

Biträdande universitetsdirektör är Thorbjörn Nilsson