Peter Aronsson

Rektor Peter Aronsson

Rektor vid Linnéuniversitet är Peter Aronsson. Rektor har det övergripande ansvaret för hela universitetets verksamhet och svarar under universitetsstyrelsen för ledning av verksamheten.

Peter Aronsson är sedan 1 oktober 2017 rektor vid Linnéuniversitet. Rektor har, i samarbete med prorektor, det övergripande ansvaret för hela universitetets verksamhet och svarar under universitetsstyrelsen för ledning av verksamheten. I rektors ansvar ligger både att följa verksamheten och att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås samt att ta initiativ till förnyelse och förändringar. Rektor utfärdar de föreskrifter som erfordras och har en allmän tillsynsplikt avseende verksamheten.

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen och kan därefter utses för ytterligare två omgångar om tre år vardera. 

Peter Aronsson är professor i historia har varit prorektor och rektors ställföreträdande, dekan och vicerektor för fakulteten för konst och humaniora samt vicerektor för kommitteen för samhällelig drivkraft. Han forskar bland annat om lokal och regional historia, den demokratiska politiska kulturens dynamik, historiedidaktik, historiebruk och kulturarv. Hans forskning rör sig till exempel kring frågeställningar kring vilken roll lokalsamhällen och regioner spelar i byggandet av civilsamhällen och nationalstater, hur och varför den historia som förmedlas av skola, museer, politiker, media, företag och enskilda personer, får så stort genomslag i det allmänna medvetandet. Peter Aronsson är dessutom ledamot i insynsråd för Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg och ledamot och vice ordförande i styrelsen för UHR.

Mer om Peter Aronssons forskning på hans personalsida.