SPSM:s presentation på RUC-rådet 2 mars 2017
Konferens

RUC-råd 2 mars 2017

Välkomna till ett nytt RUC-råd – en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Allas bidrag är viktiga, välkomna!

Program:

09.45 Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet, presenterar forskningsmiljön Språk-, läs- och skrivutveckling
Forskningsmiljön arbetar med flera olika projekt kopplat till skolväsendet i regionen.
Dialog: Pågående arbete med språk- läs och skrivutveckling? Var beredd att dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet bedrivs hos din huvudman.

11.00 Lena Andersson rektor Strömsnässkolan och Mats Nilsson utvecklingsledare Markaryds kommun, presenterar ett sätt att arbeta med pojkars och flickors skolresultat

Dialog: Pågående arbete med pojkars och flickors skolresultat? Var beredd att dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet bedrivs hos din huvudman.

12.00 Lunch

13.00 Ingrid Salomonsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten
SPSM, presenterar och samtalar om SPSM:s uppdrag och roll samt huvudmannens ansvar inom området
Dialog: Pågående arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd. Var beredd att dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet bedrivs hos din huvudman.

14.00 Nationella, regionala samt lokala fortbildningsinsatser
Samverkan för bästa skola, Nyanlända, Nationella skolutvecklingsprogram, Lärarlyft, regionala skolnätverk m.m.
Dialog: Vilka insatser för utveckling av förskola och skola pågår eller planeras hos din huvudman?