Hur digitala affärer kan hjälpa oss att behålla och utveckla kundrelationer på distans: MatPLUS-workshop

Den 28 november bjuder Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet in till en workshop där vi presenterar resultat från aktuella studier, diskuterar trender, möjligheter och utmaningar för olika typer av livsmedelsföretag från jord till bord.

Att utnyttja digitaliseringen blir allt viktigare för livsmedelsföretag som vill vara lönsamma

I den livsmedelsstrategi som Sveriges regering tog fram 2017 konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Småland och Öland har många livsmedelsföretag i kedjan från jord till bord, vars framgång till stor del beror på hur de hanterar de nya möjligheter och utmaningar som ökad digitalisering skapar. Hur utnyttjar du digitaliseringens möjligheter för att sälja dina produkter och tjänster?

En förmiddag för kunskap och nya idéer

Denna träff riktar sig till små och medelstora företag som vill utveckla sin verk­sam­het och tanken är att vi under cirka tre timmar kommer att ägna oss åt tre saker:

Del 1

Digitalisering – när nya tekniska lösningar skapar lokala förändringar.
Vi diskuterar hur digitaliseringen har betydelse för lokala livsmedelsföretag.
Diskussion 1
Hur påverkas vi/företaget av den pågående förändringen där tjänster och produkter blir allt mer digitala ?

Del 2

Kunden som aldrig lämnade butiken – när det digitala innebär ändrat beteende
Vi diskuterar kundens förändrade beteende, samt nya möjligheter till att kommunicera, bygga och bevara relationer, samverka och interagera med kunder.
Diskussion 2
Hur kan vi dra nytta av digitala kanaler, tjänster och teknik för att bygga relationer som skapar värde för nya- såväl som existerande kunder?

Del 3

Enkla steg för ett företag som vill utvecklas i en allt mer digital värld.
Vi diskuterar hur företag kan arbeta medvetet och långsiktigt för att identifiera potentiella förbättringsområden och dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att stärka sin konkurrenskraft/leverera ett större värde. 
Vi lär oss använda REDIT, ett verktyg som hjälper oss att göra självvärdering och tolkning av var digitaliseringen kan bidra i det enskilda företaget.
Diskussion 3
Inom vilket/vilka olika områden ser vi att digitaliseringen kan göra störst nytta för det egna företagets utveckling?

Ett program för konkret utveckling i små och medelstora företag

Denna träff leds av John Jeansson som forskar om hur företag och andra organisationer skapar nytta med informationsteknologi och Petter Boye som är sammanhållande för MatPLUS-programmet och bland annat forskar om affärsutveckling och samverkan. Träffen är den fjärde i en serie av workshops kallad MatPLUS.Sammantaget planerar vi åtta fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till upp­följning och stöd för konkret utveckling sina respektive verksamheter.Work­shopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfaren­heter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden. Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum på Ekonomihögskolan; Kalmar Nyckel (lokal meddelas senare), Gröndalsvägen 19 i Kalmar den 28 november kl 9-12 och för de som önskar avslutar vi kl 12 med gemensam lunch på Kalmar Nyckel till självkostnad.

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad. Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-444480 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: petter.boye@lnu.se