Linnédialogen 6 februari 2019

Nämnden för lärarutbildning (NLU), vid Linnéuniversitetet, inbjuder för fjärde året i rad skolchefer från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Linnédialogen äger rum den 6 februari, 2019, på Teleborgs slott. Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola. Anmäl dig nedan senast den 23 januari.

Kl. 09.30 – Välkomstfika

Kl. 10.00 – Välkommen och presentation av dagens program. Uppföljning av Linnédialogen 2018 (Stefan Lund, dekan, Nämnden för lärarutbildning)

Kompetensutveckling i samverkan

Kompetensutveckling för personal i förskola och skola har kommit att bli en nyckelfråga för att åstadkomma verksamhetsutveckling och därigenom öka möjligheterna för barn och elever att nå goda läranderesultat.

– Presentation av regionens kompetensutvecklingsbehov med stöd av gjord inventering, ht 2018 (Regionalt utvecklingscentrum)

– Presentation av den senaste forskningen kring framgångsrik kompetensutveckling för skolförbättring och ökad måluppfyllelse. (Daniel Sundberg och Jan Håkansson, skolforskare vid Linnéuniversitetet)

Dialog:
Om vad och hur kan skolhuvudmän och Linnéuniversitetet öka sin samverkan när det gäller kompetens- och verksamhetsutveckling?

Kl. 12.00 LUNCH

Kl. 13.00 Aktuellt från lärarutbildningen – behörighetsgivande utbildningar i samverkan. Frågan om behörighet och rekrytering av behörig personal är ständigt aktuell liksom frågan om hur fler kan vara intresserade av att söka sig till läraryrket.

På Linnéuniversitetet pågår en reformering av lärarutbildningen som på olika sätt är tänkt att ge svar på frågorna (Kansliet för lärarutbildning).

Dialog:
Hur kan vi tillsammans ge förutsättningar för de studerande att lyckas med sina studier?

Kl. 15.15–15.30 Sammanfattning av dagen och utblick mot framtiden (Stefan Lund, dekan Nämnden för lärarutbildning).

Anmälan

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.

Linnéuniversitetet Olof Engblom Lägg till i din kalender