pojke som hänger i ett träd

Mötesplats barn och unga 2019

Konferensen Mötesplats barn och unga syftar till att bygga nätverk i forskningsrelaterade frågor kring barn och unga, inom Linnéuniversitetet såväl som i olika nationella och internationella sammanhang. Genom nätverket skapas också möten mellan forskning och praktik.

Mötesplats barn och unga riktar sig till dig som är intresserad av forskningsrelaterade frågor om barn och unga.

Årets upplaga av konferensen kommer att fokusera på praktiknära forskning. Vi närmar oss denna fråga genom en omfattande satsning i vårt närområde: Barnets bästa gäller! i Kronoberg. Till satsningen finns en följeforskning knuten redan idag, men ytterligare medel har beviljats från Kampradstiftelsen till en större praktiknära forskningsinsats.

Att verka för barnets bästa innebär såväl en praktik- som en forskningsmässig utmaning. Frågan om vad barnets bästa är, och vad detta kan innebära för arbetet med barn och unga, knyter nära an till FN:s barnkonvention som nu införs i svensk lag. Vi inleder därför dagen med några perspektiv och frågeställningar som bör uppmärksammas med anledning av detta.

Tanken är att dessa inledande presentationer ska bilda utgångspunkt för gränsöverskridande och fördjupande diskussioner kring de teman som berörts, och även för idéer om gemensamma forskningsprojekt och andra aktiviteter.

Anmälan

Du anmäler dig till dagen genom att mejla Erik Weijmar, erik.weijmar@lnu.se, senast 4 oktober. Dagen är kostnadsfri för dig som deltagare.

Program

9.00–9.30 Fika och fralla

10.00–10.40 Barnkonventionens införande i svensk lagstiftning, barns perspektiv/barnperspektiv och barns delaktighet
Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg

10.40–11.30 Tillitsskapande organisering för barns bästa. Vägval, forskarrollen och partnerskap för utveckling.
Angelika Thelin och Mats Anderberg, båda forskare och lärare vid Linnéuniversitet och följeforskare knutna till Barnets bästa gäller! i Kronoberg.

11.30–11.40 Bensträckare

11.40–12.00 Reflektionsrunda där diskussionsteman identifieras

  • Forskningsprojekt – idéer och former
  • Forskarrollen i praktiknära forskning
  • Barnets bästa, barnets perspektiv och barnperspektiv i forskningen
  • Andra alternativ

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.15 Workshop i diskussionsgrupperna

14.15–14.45 Fika och frukt/kaka

14.45–15.30 Återsamling med presentation av gruppdiskussionerna

15.30–15.45 Idéer till nästa mötesplats och sammanfattning av dagen

Välkommen!

Ulrika Järkestig Berggren, docent i socialt arbete
Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap
Anette Emilson, docent i pedagogik
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete