studenter i föreläsningssal

Seminarieserie om mångfald och inkludering i lärarutbildningen

Institutionen för didaktik och lärares praktik startar i höst upp en ny flerdiciplinär seminarieserie som vill rikta fokus mot frågor om mångfald, inkludering och demokrati i lärarutbildningen. Serien hålls i samverkan med institutionen för pedagogik och lärande, institutionen för statsvetenskap samt centrum för kultursociologi.

Vi startar med en kick-off den 2 december - välkommen!

Utbildning är en av grundstenarna i en fungerande demokrati och lärarutbildningen utgör en central byggsten i att främja demokratiska värderingar så som jämlikhet, jämställdhet och tolerans och spelar en viktig roll för att fostra till mångfald och inkludering av framtida samhällsmedborgare. Förväntningar på dagens skola ställer höga krav på lärarutbildningen och på lärare. Skolan utgör en mötesplats för barn och ungdomar från olika språkliga, etniska och kulturella grupper samtidigt som det finns forskning som tyder på att skolan istället för att fungera integrerande, bidrar till att reproducera könade, heteronormativa och kulturella normer. Det finns därför ett stort behov av mer forskning och kunskap om mångfald och inkludering i vid mening i relation till lärarutbildningen.

Seminarieserien syftar till att öka kunskapen om hur lärarutbildningen kan stödja, bibehålla och öka jämställdhet, jämlikhet och inkludering i skolan. Våra seminarier riktar sig till dig som forskar om och är intresserad av frågor som berör genus och mångfald i bred bemärkelse relaterat till utbildning oavsett vilken disciplin du kommer i från.

Program den 2 december

Sal: M1053, Växjö eller på zoom

10.00-10.20 "Utbildning, demokrati och mångfald", Charlotte Silander, docent i statsvetenskap, institutionen för didaktik och lärares praktik

10.25-10.45 "HBT och demokrati? HBT som demokratisk aspekt i skolan!", Mattias Lundin, docent i pedagogik, institutionen för didaktik och lärares praktik

10.50-11.20 "Utanförskap i skolan som demokratiproblem", Åsa Trulsson, universitetslektor i kultursociologi, institutionen för kulturvetenskaper

11.20-12.00 Gemensam diskussion och frågor

Frågor och anmälan till charlotte.silander@lnu.se, ange om du deltar på zoom eller på plats.

Vi finansieras med medel från Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati och vill arbeta i nära samverkan med Centrum för kultursociologi, Kunskapsmiljö: Utbildning i förändring, Plattform för migration samt LNUC Concurrences.