avhandlingar

Disputation i byggteknik: Georgios Pardalis

Titel: Prospects for the develompent of a one-stop-shop business model for energy-efficiency renovations of detached houses in Sweden
Ämne: Byggteknik
Fakultet: Fakulteten för teknik
Datum: Fredagen den 23 april 2021 kl 10.00
Plats: Sal Weber (K1009), hus K, Växjö. För publik: Via Zoom (länken läggs ut två timmar i förväg). För publik utan möjlighet att följa disputationen digitalt: Sal M1083 (Södrasalen), hus M, Växjö.
Opponent: Professor Henk J Visscher, Delft University of Technology, Nederländerna
Betygsnämnd: Professor Chris Bales, Högskolan Dalarna
Docent Martine Buser, Chalmers tekniska högskola
Professor Subhes C Bhattacharyya, De Montfort University, Leicester, England
Ordförande: Professor Michael Strand, Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Professor Krushna Mahapatra, Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare: Professor Giangiacomo Bravo, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet
Biträdande lektor Brijesh Mainali, Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet
Spikning: Onsdagen den 31 mars 2021 kl 14.00 på Universitetsbiblioteket i Växjö. Via Zoom: https://lnu-se.zoom.us/j/62845091034?pwd=SEZRazFBd2hGQ2w2QUJpT0VpbEdMZz09

Abstract

Den största energianvändaren i Europeiska unionen (EU) är byggnadssektorn, vilken därför har en viktig roll att spela när det gäller att uppfylla energi- och klimatmålen i EU. I Sverige är mer än 80 % av två miljoner småhus äldre än 35 år. Energieffektivitetsrenovering av gamla hus kan minska användningen av primärenergi med 65 % till 90 %. Den nuvarande låga energirenoveringen (årsvis ca 1 % av byggnadsbeståndet) i EU i allmänhet måste dock åtminstone fördubblas för att uppfylla energi- och klimatmålen.

Den låga renoveringstakten tillskrivs bland annat en uppdelad marknad där flera olika aktörer erbjuder sina tjänster i en bitvis sätt. För husägare kan detta bli en komplicerad beslutsprocess. Införandet av innovativa samarbetsinriktade affärsmodeller kan förenkla den komplicerade processen och så småningom påskynda graden av energieffektiva renoveringar. One-Stop-Shop (OSS) affärsmodell är en sådan modell där en enda aktör samordnar samtliga aktörer i värdekedjan för renoveringar genom att erbjuda ett omfattande renoveringspaket. Denna modell har börjat växa fram i vissa delar av EU, men kunskapen om den är fortfarande begränsad i ett svenskt sammanhang.

Denna forskning undersöker möjligheterna för ett utvecklande av OSS.  Forskningen har gått ut på att undersöka efterfrågan hos husägare samt även utbudet hos olika aktörer inom husrenovering, tillsammans med allmänna marknadsvillkor för att utveckla strategier för att främja energirenovering. En omfattande enkätundersökning av husägare har genomförts på nätet. Undersökningen omfattande Kronobergs län år 2017 (971 svar) och hela Sverige år 2018 (12 194 svar). Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 21 mikro- och småstora företag, som är dominerande på renoveringsmarknaden, samt med fyra medelstora byggföretag. Utöver det har representanter från fyra svenska storbanker intervjuats, samt åtta mäklare från olika fastighetsbyråer. Intervjuer har även genomförts med energirådgivare från de åtta kommunerna i Kronobergs län. En analys som bygger på transaktionskostnadsekonomi och resursbaserad teori genomfördes för att identifiera under vilka förhållanden OSS-konceptet skulle kunna växa fram på den svenska marknaden. En analys av marknadsbrister, systematisk litteraturöversikt och elva expertsamråd har legat till grund att utveckla strategier som stöder energirenoveringar.

Resultaten visar att husets ålder och ålder, hushållens årliga inkomst och miljö- och energimedvetenhet hos husägare är faktorer som påverkar renoveringsbeslut och husägares benägenhet att genomföra energirenoveringar. Resultaten visar också att det finns flera husägare som kan utgöra ett segment av potentiella tidiga användare för one-stop-shop. När det gäller aktörerna på utbudssidan visar resultaten att i teorin en one-stop-shop ses positivt, men fortfarande är aktörerna på utbudssidan tveksamma att anta konceptet, främst på grund av brist på resurser och ledningskompetens, samt de upplevda riskerna förknippade med en förändring av deras affärsmodell. Ändå identifierade denna forskning två aktörsprofiler på utbudssidan, som under vissa förhållanden kunde vara samordnare för en one-stop-shop. Strategier föreslås också för att göra marknadsförhållandena gynnsamma för energieffektivitetsrenoveringar i småhus. Trots detta har forskningen identifierat två aktörsprofiler, som under vissa förutsättningar skulle kunna anta one-stop-shop modellen. Flera olika strategier för småhus har föreslagits för att göra marknadsmässiga villkor som främjar energirenoveringar.

Sammanfattningsvis kan de övergripande utsikterna för utveckling av one-stop-shop för energirenovering av småhus i Sverige karakteriseras som måttligt positiva. Denna avhandling ger insikter om de nyckelfrågor som ska behandlas, för one-stop-shop för att uppnå en acceptabel marknads succés och ge en hållbar verksamhet till de yrkesverksamma som vill bli aktiva på renoveringsmarknaden enligt detta koncept.

Nyckelord: Småhus, Energirenoveringar, Husägare, One-stop-shop, Policyinstrument, Renoveringsbeslut, Aktörer på utbudssidan, Transaktionskostnader

Sal Weber (K1009), Hus K, Växjö. För publik: Via Zoom (länken läggs ut två timmar i förväg). För publik utan möjlighet att följa disputationen digitalt: Sal Weber (K1009), Hus K, Växjö. Georgios Pardalis Lägg till i din kalender