Främja studiero i klassrummet, presentation RUC-råd 1 december 2021
Konferens

RUC-råd 1 december 2021

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år.

Dagens tema: Ett tryggt skolklimat med studiero – vad är det och hur gör vi?

Arbetet med att främja trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Hur detta bäst görs är en angelägen fråga då det finns både många arbetssätt och mycket forskning i ämnet. Väsentliga frågor handlar exempelvis om vad som kännetecknar lärares ledarskap som främjar studiero i klassrummet och hur rektor och skolhuvudman kan följa upp undervisningen och lärares ledarskap.

Alva Appelgren (Skolforskningsinstitutet) presenterade forskningsöversikten Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap (2021). Översikten kan beställas kostnadsfritt från www.skolfi.se
Lyssna på avsnittet om studiero via Skolforskningsinstitutets podd:
Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

Viktor Kaldo (professor) och Gustav Nilsson (doktorand) vid Linnéuniversitetet, tillsammans med skolrepresentanter berättade om ett följeforskningsprojekt Minerva, som bland annat utvärderar PAX i skolan, en metod som syftar till att skapa en undervisningsmiljö präglad av lugn, trygghet, glädje och studiero.

Lärarutbildningen informerade om nyheter och pågående satsningar inom utbildning och forskning på Linnéuniversitetet.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterade inventering av kompetensutvecklingsbehov hos skolhuvudmän i regionen och insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola. Även Linnéuniversitetets skolnätverk diskuterades. Läs mer om skolnätverken

Information från tidigare RUC-råd

Läs mer om RUCPAX i skolan, presentation RUC-råd 1 december 2021