Lekande barn på fritids
Konferens

RUC-råd 22 april 2021

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år.

Tema: Förbättringsarbete i fritidshem och skola – hur gör vi?

Förbättringsarbete, som en del av ett systematiskt kvalitetsarbete, utgår från samma allmänna principer och bestämmelser oavsett skolform eller om det gäller ett fritidshem, det vill säga, det ingår att verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Huvudmannen ska säkerställa att det finns förutsättningar för ett kvalitetsarbete, rektorn har det övergripande ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet och all personal behöver delta för att förbättringsarbetet ska bli effektivt och långsiktigt. Dessutom ställs krav på elevers medverkan samt barns och vårdnadshavares deltagande.

Förmiddagen innehöll presentationer från Torsås kommun och forskare och lärarutbildare från Linnéuniversitetet som inspiration till efterföljande dialoger och erfarenhetsutbyte.

I minnesanteckningarna finns mejladresser till personerna som ansvarade för presentationer, hör gärna av er direkt till dem, eller skicka via oss på RUC ruc@lnu.se

Dagen genomfördes via Zoom. Stort tack till alla som var med!
Nästa RUC-råd planeras äga rum den 22 september 2021.

Läs mer om tidigare RUC-råd

Digitalt via Zoom. RUC Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender