Avhandlingar
Disputation

OBS! Framflyttad till 2023. Disputation i hälsovetenskap: Carina Petersson

Avhandlingens titel:

Kommer du att döma mig om jag berättar? …om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld

Forskarutbildningsämne:

Hälsovetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 2 december 2022 kl 10:00

Plats för disputation:

Sal Fullriggaren, Hus Magna, Kalmar och via zoom

Opponent:

Docent Monica Christianson, Umeå universitetet

Betygsnämnd:

Professor Gisela Priebe, Karlstad universitet
Docent Steven Lucas, Uppsala universitet
Professor Cecilia Fagerström, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Professor Kristofer Årestedt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Marie Oscarsson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Kristofer Årestedt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 11 november 2022 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Kalmar

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se

Disputationen är framflyttad till 2023.

Sammanfattning

Bakgrund: Ungdomars sexuella hälsa i Sverige är sämre än andra invånares. De är också den grupp där flest rapporterar om våldsutsatthet, vilket är ett hot mot deras hälsa.   

Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars sexuella beteende, deras utsatthet för våld och självskattade hälsa och dess potentiella samband. Samt utforska om våldsutsatta ungdomar valt att berätta om sin utsatthet för våld. 

Metod: Tvärsnittsstudier inkluderar data från webbenkät bland besökande ungdomar på ungdomsmottagning och utbytesstudenter (I-III). Webbenkäter innehöll förutom bakgrundsfrågor validerade frågor och instrument från de tre områdena sexuellt beteende, utsatthet för våld och psykisk hälsa. Deskriptiv och analytisk statistik användes för analyser.  En kvalitativ studie genomfördes där våldsutsatta ungdomar intervjuades och data analyserades med innehållsanalys (IV).

Resultat: Majoriteten av utresande utbytesstudenter skattade sin hälsa hög och drygt hälften hade tagit del av information gällande hiv/sexuellt överförbar infektion eller säkrare sex innan utresan (I). Åtta av tio bland de som haft sex under utbytesstudierna rapporterade minst ett sexuellt riskbeteende. Bland besökande ungdomar på ungdomsmottagningen rapporterade en större andel tonåringar sexuell debut före 15 års ålder jämfört med gruppen unga vuxna (II). En större andel unga vuxna angav att de haft en sexuellt överförbar infektion, vid jämförelse med gruppen tonåringar (II). Samband påvisades mellan flera sexuella riskbeteenden och utsatthet för våld medan ingen skillnad påvisades mellan åldersgrupperna gällande förekomst av våld (II). Nio av tio ungdomar skattade sin hälsa hög men fyra av tio rapporterade att de varit våldsutsatta under livet (III). En större andel våldsutsatta rapporterade låg självskattad hälsa vid jämförelse med de som inte varit utsatta för våld (III). Alla ungdomar som intervjuades berättade att de påverkats av att ha blivit utsatt för våld och beskrev att de förlorat sin trygghet (IV). Många tyckte det var viktigt att få frågor om våld och de allra flesta ville berätta om vad de varit utsatta för (IV).

Slutsats: Hög förekomst av sexuellt riskbeteende och våldsutsatthet och samband mellan dessa erfarenheter påvisades hos ungdomar. Barnmorskor behöver ställa känsliga frågor för att kunna identifiera ungdomar som riskerar sin hälsa och erbjuda råd eller stöd. Hur frågorna ställs kan avgöra om ungdomar väljer att berätta.

Nyckelord: hälsofrämjande, prevention, sexuellt beteende, självskattad hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, ungdomsmottagning, utbytesstudenter, våld