bild på böcker
Disputation

Disputation i Naturvetenskapernas didaktik: Emelie Patron

Titel: En explorativ studie av visuella representationers roll i kemiundervisning: ett tillvägagångsätt som bygger på socialsemiotik och fenomenografi
Ämne: Naturvetenskapernas didaktik
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Onsdagen den 19 januari 2022 kl. 09.00
Plats: Via Zoom (se information nedan)
Opponent: Professor Konrad Schonborn, Linköpings universitet
Betygsnämnd: Docent Karolina Broman, Umeå universitet
Docent Björn Karlsson, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet
Professor David Treagust, Curtin University, Perth, Australia
Ordförande: Docent Karina Adbo, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Docent Susanne Wikman, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet 
Examinator
: Docent Mattias Lundin, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet 
Spikning: Fredagen den 17 december 2021 kl. 10.00. 

Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnea Larsson: linnea.larsson@lnu.se

Abstract

Kemi upplevs som ett svårt ämne, både för elever att förstå och för lärare att undervisa i. En av anledningarna till detta är att kemi till stor del handlar om saker som inte kan ses med blotta ögat. För att synliggöra kemiska fenomen måste man använda olika sorters visuella representationer, både inom kemiundervisning och kemister emellan.

Syftet med denna avhandling är att undersöka den roll som visuella representationer spelar i kemiundervisningen i stort och mer specifikt inom området kemisk bindning. Genom att kombinera de teoretiska ramverken fenomenografi och socialsemiotik på ett nytt sätt har jag kunnat utforska både vilka slags visuella representationer som används i undervisningen och hur de används. Jag kan även presentera en mer ingående förståelse för den roll som visuella representationer spelar i kemiundervisningen genom att jag har studerat de tre dimensioner som tillsammans utgör lärandeobjektet − det planerade, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet – med avseende på de visuella representationer som används.

Utgångspunkten för denna studie var kemiundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Empiri erhölls genom intervjuer med lärare och elever, samt observationer av lärares lektioner kring kemisk bindning.

Resultaten från dessa studier visar att lärare inte alltid reflekterar över vilka visuella representationer de använder eller hur de använder dem i kemiundervisningen. Utifrån detta drar jag slutsatsen att visuell kommunikation bör ges ett större fokus i lärarutbildningen och i vidareutbildningar för lärare. Vidare fann jag att de visuella representationer som används i undervisningen av kemisk bindning kan packas upp på fem kvalitativt skilda sätt. Två av dessa sätt är lärarcentrerade medan tre av dem är studentcentrerade. Utifrån dessa resultat anser jag att det är viktigt att lärare inte bara resonerar kring vilka visuella representationer de använder, utan också hur de packar upp dem för att öka möjligheterna för elevers meningsskapande. Eleverna bekräftade att de upplever att de elevcentrerade sätten att packa upp visuella representationer ökar möjligheterna för lärande. En viktig aspekt ur ett elevperspektiv är att läraren även muntligen leder eleverna genom dessa uppackningsprocesser.

Via Zoom Emelie Patron Lägg till i din kalender