Avhandlingar

Disputation i data- och informationsvetenskap: Nico Reski

Avhandlingens titel:

Supporting Data Interaction and Hybrid Asymmetric Collaboration Using Virtual Reality Within the Context of Immersive Analytics

Forskarutbildningsämne:

Data-och informationsvetenskap

Fakultet:

Fakulteten för teknik

Datum:

Fredag 30 september 2022 kl 13:00

Plats för disputation:

Newton, Hus C, Växjö

Opponent:

Dr. Petra Isenberg, Université Paris-Saclay, Frankrike

Betygsnämnd:

Professor Raimund Dachselt, Technische Universität Dresden, Tyskland
Professor Luciana Nedel, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasilien
Professor Timo Ojala, University of Oulu, Finland

Ordförande:

Professor Jukka Tyrkkö, Institutionen för språk, Linnéuniversitetet

Handledare:

Lektor Aris Alissandrakis, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Professor Andreas Kerren, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet

Examinator:

Docent Morgan Ericsson, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 19 augusti 2022 kl 11:00 på Universitetsbiblioteket i Växjö

Abstrakt

De senaste åren har så kallade immersiva skärm- och interaktionsteknologier utvecklas i snabb takt. Sådana teknologier erbjuder mer avancerade tekniska lösningar jämfört med mer traditionell människa-datorinteraktion. Immersiva inslag som datorgenererade virtuella miljöer med stereoskopisk djupuppfattning och 3D-interaktion kan på ett mer exakt och naturligt sätt representera de interaktioner vi utför i den verkliga världen.

Dataanalys är ett lovande användningsområde för immersiva teknologier, med potential att underlätta intuitiv interaktion, skapa och uppmuntra engagemang, samarbete och nyfikenhet för data, samt främja relevant kontextuell visualisering. Även när teknologier som maskininlärning och datautvinning används är det fortfarande nödvändigt att komplettera resultatet med en överordnad mänsklig nivå av tolkning, kontextualisering och meningsskapande för att göra analyserna kompletta och användbara. Design av immersiv visualisering och interaktion är en krävande utmaning på grund av de teknologiska och mänskliga aspekternas komplexitet och fordrar därför en tvärvetenskaplig forskningsmetod.

Avhandlingens syfte är att utforska metoder som kan stödja undersökning, interaktion och samarbete med hjälp av Virtual Reality och 3D-handinteraktioner i immersiva miljöer inom ramen för analys av datamängder som innehåller rumsliga och tidsmässiga data. Denna typ av Immersive Analytics baseras på teoretiska utgångspunkter från tidigare forskning, samt en tillämpad, tvärvetenskaplig forskningsmetod. Fokuset på datamängder som innehåller rumsliga och tidsmässiga data är relevant för flera olika ämnesområden och sammanhang, som till exempel sociolingvistik och klimatanalys, eftersom data som samlas in i nu för tiden ofta innehåller beskrivningar av var och när de mättes eller observerades. Ett immersivt datanalys-system har för detta arbete implementerats och utvärderats i tre iterationer. Två grundläggande områden för ett användarcentrerat perspektiv är interaktion och samarbete. Designen av användbara och engagerande interaktionstekniker via 3D-handinteraktioner stödjer utförandet av typiska analytiska uppgifter och underlättar undersökningen av data och därmed upptäckten av nya insikter. Dataanalys är sällan en aktivitet som utförs ensam, utan sker snarare i ett samarbete där flera analytiker med sin kombinerade kunskap tolkar och diskuterar upptäckter tillsammans. För detta ändamål har begreppet Hybrid Asymmetric Collaboration definierats, vilket syftar till att beskriva ett betydligt bredare analytiskt arbetsflöde som förutsätter och omfattar en blandning av nya immersiva och nuvarande icke-immersiva gränssnitt (hybrid) såväl som distinkta användarroller (asymmetric). För att kombinera och integrera dataanalys mellan heterogena typer av användargränssnitt utforskas designen av visuella informationssignaler med syfte att stödja grundläggande samarbetsaspekter såsom medvetenhet, gemensam grund, referens och kontext.

Den genomförda forskningen har utvärderats empiriskt med en kombination av standardiserade och anpassade metoder i totalt sex större studier. Resultatet av dessa studier möjliggör reflektioner kring samt förslag på olika designriktlinjer för interaktion och samarbete i immersiva miljöer.

 

 

Publik kan delta via Zoom, länk läggs ut cirka 2 timmar innan.