Bokstäver och elever.
Forum för skolsamverkan

Forum för skolsamverkan: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har på uppdrag av Nämnden för lärarutbildning (NLU), genomfört en inventering av kompetensutvecklingsbehovet hos Linnéregionens skolhuvudmän 2021.

Måndagen den 30 maj kl. 15.00–16.30 bjuder RUC och fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet in till ett digitalt möte för de skolhuvudmän som i nämnda inventering har prioriterat pågående eller kommande utvecklingsarbete inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Till mötet inbjuds också skolhuvudmän som inte gett uttryck för behov av kompetensutveckling inom området, men som har intresse av att delta.

Vi för ett samtal om vilka tankar och utmaningar som ligger bakom skolhuvudmännens kompetensutvecklingsbehov och arbetet med SKUA samt diskuterar möjlig samverkan mellan huvudmän och lärosäte. Vid mötet deltar bland annat Desirée Fristedt och Daniel Bergman, Linnéuniversitetet. 

Fundera gärna på frågor som ni vill diskutera och sprid gärna till kollegor som är intresserade av SKUA.

Ta gärna del av artiklarna i Grundskoletidningen där professor Ewa Bergh Nestlogh, som varit ansvarig för olika skolsamverkansprojekt intervjuas och där lärare delar med sig av sina erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Nedan finns även tips på litteratur inom området:
Bergh Nestlog, Ewa & Nilsson, Henrik (2022). Didaktiskt utvecklingsarbete i samverkan. I Andreas Nordin & Michael Uljens (red.) Didaktikens språk. Om skolundervisningens mål, innehåll och form. Gleerups Utbildning AB.
Via denna länk kan man provläsa boken


Träffen genomförs via Zoom måndagen den 30 maj kl. 15.00–16.30

Verktyget Zoom kräver endast normal uppkoppling och man behöver inte ladda ner någon programvara (den är gratis) om man inte vill.
Din dator behöver ha högtalare, mikrofon och kamera. 
Länken till Zoom kommer att mejlas till alla anmälda någon dag i förväg.

Information från tidigare Forum för skolsamverkan

Anmälan: Forum för skolsamverkan om SKUA, måndagen den 30 maj

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.