Konferensposter
- Heldag
Konferens

Sexualitet och migration: samtida teman och vägar framåt

Välkommen till en konferens som undersöker skärningspunkterna mellan migration, sexualitet och sexuell hälsa, globalt, nationellt och lokalt. Konferensen består både av vetenskapliga presentationer och dialog med yrkesverksamma som arbetar med frågor kring genusrelationer, sexualitet och sexuell hälsa. Konferensen arrangeras på Linnéuniversitetet den 7–9 december 2022.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Kärlek och intimitet blir alltmer tydligt i forskning och politisk debatt kring migration internationellt och nationellt. Kärlek och begär kan spela roll i beslutet att migrera, och hur migration och rörelse uppstår och formas. Känslor vävs samman med materiella behov och strävanden, samtidigt som sex mot ersättning och trafficking formar transnationella migrationsvägar. Intimitet är också en viktig dimension i hur identitet, tillhörighet och integration diskuteras många länder. Sexualitet blir en central del i skapandet av ”den goda medborgaren,” där migranter ofta ses som i behov av särskilda insatser för att passa in och integreras. Slutligen påverkar också migration individers sexuella hälsa: migranter beskrivs många gånger som speciellt utsatta och kan ha begränsad tillgång till information, hälso- och sjukvård. Forskning pekar också på att personer som arbetar med migranter behöver och vill ha mer kunskap kring att möta personer med migrationserfarenhet.

Konferensen behandlar ovanstående tema genom vetenskapliga presentation, tvärvetenskapliga samtal och dialoger med yrkesverksamma som arbetar med migranter på teman som genusrelationer, sexualitet och sexuell hälsa. Yrkesverksamma bjuds också in till en workshop kring metoder för att samtala och arbeta med frågorna på ett kreativt sätt.

Läs mer information och call for abstract, se konferensens engelska sida.

Konferensen är gratis med deltagarantalet begränsat. Registreringen öppnar i mitten av oktober.

Språk

Notera att olika språk används på konferensen. Huvudtalarens föreläsning, filmvisningen och de vetenskapliga panelerna hålls på engelska. Däremot hålls paneldiskussion med yrkesverksamma och forskare på svenska. Även workshoppen för yrkesverksamma kommer att hållas huvudsakligen på svenska, men med en möjlighet att blanda mellan engelska och svenska.

Organisation

Konferensen anordnas av Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies (Linnéuniversitetet), Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (Malmö Universitet) och Centrum för kultursociologi (Linnéuniversitetet).  Konferensen stöds av Forte: forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Responsive header image

Hållbart evenemang

"Sexualitet och migration: samtida teman och vägar framåt" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Anna Baral Lägg till i din kalender