Solnedgång över en skog
Konferens

Hur klarar skogen framtidens klimat?

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige.

Välkommen till Växjö på skogskonferens med föreläsningar och rundabordssamtal. Skogen möter redan nu ett förändrat klimat. Erfarenheterna efter torkan 2018 visar tydligt vad ett förändrat klimat betyder i praktiken samtidigt som det sätter fingret på behovet av beredskap och hållbara arbetssätt.

Konferensen är tänkt som ett avstamp för och inspiration till fortsatta utvecklingsinsatser i organisationer men också i samverkan och inom forskningen. Klimatanpassning handlar om att rusta skogen och systemen runt skogen för ett förändrat klimat. Konferensen syftar till att höja blicken, bredda bilden för att därigenom öka både vilja och förmåga att anpassa skogen och dess system för ett förändrat klimat. 

Konferensen arrangeras i nära samverkan med Skogsstyrelsens regionala sektorsråd de regionala skogsprogrammen/skogsstrategierna i Götaland (exklusive Gotland). Även representanter från Skogssektorn kommer att delta i programmet.

Välkommen du som är skogsägare, forskare, student eller yrkesverksam såväl inom som utanför skogssektorn!

avslutad konferens

 

 

Moderator är Lotta Möller. Konferensens inleds med en serie föreläsningar.

Anmälan är nu stängd för konferensen!

Föreläsningar

Rundabordssamtal

Under eftermiddagen genomförs rundabordssamtal och som deltagare kan du vara med på två samtal. Efter lunch genomförs en första omgång, sedan sker ett byte och därefter en kortare andra omgång. Rundabordssamtalen kommer äga rum i olika lokaler i M och N -huset. 

M-huset: Var finns det plats för gran i Götaland? Mattias Sparf, Skogsstyrelsen

N1051: Vad behövs för att dagens naturhänsyn ska vara ändamålsenlig i framtiden? Kristoffer Hyllander, Stockholms universitet

M-huset: Både grön och blå infrastruktur sträcker sig bortom bestånd och fastigheter – hur får vi landskapsperspektivet att fungera i en alltmer individualistisk och digital tillvaro? Carin Nilsson, Skogsstyrelsen

M-huset: Vad behövs för att samhällets beredskap och skogsbrukets förebyggande arbete ska gå hand i hand? Leif Sandahl, MSB

M-huset: Stormen Gudrun, bränder och granbarkborre, vad kan bli nästa stora kris, och nästa? (och vad lär vi oss av kriserna).  Johanna Witzell, Linnéuniversitetet 

IKEA-salen: Första stenen är kastad, vad är nästa vägval för grusade vägar? Joel Persson, Södra

N2040: Vilken kunskap om klimatet och skogen behöver tas fram och tillgängliggöras?  Erik Kjellström, SMHI och Johan Fransson, Linnéuniversitet

N1052: Hur arbetar vi med den sociala hållbarheten när skogen klimatanpassas? (och anspråken på skogens leveranser blir allt större). Kristina Blennow, SLU, Future forest

N2037: Vad innebär klimatanpassning i ett hyggesfritt skogsbruk? Emma Holmström, SLU och Magnus Bondesson, Skånes distrikt - Skogsstyrelsen

N1030: Förädling av lövträd, vilka trädslag önskas och vilken kompetens behövs?  Mateusz Liziniewicz, Skogforsk och Gudmund Vollbrecht SLU, Trees For Me

 

 

Konferensen arrangeras gemensamt av Skogsstyrelsen och Linnéuniversitetet. Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen är med som en extern finansiär.

Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Hållbart evenemang

Hur klarar skogen framtidens klimat? konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

IKEA-salen, Hus N, Växjö Johan Bergh Lägg till i din kalender