RUC-råd 14 december 2023
Konferens

RUC-råd 14 december 2023

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjöds in till digitalt RUC-råd den 14 december 2023.

Tema RUC-råd 14 december: Hur skapa förutsättningar för kompetensutveckling?

Syftet med RUC-rådet är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola.

RUC-rådet lyfte frågan om hur man som huvudman kan utforma strukturer som behövs för ett framgångsrikt arbete med lärares kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Behöriga förskollärare och lärare och kompetensutveckling är avgörande för en mer likvärdig utbildning, där alla barn och elever möter undervisning av hög kvalitet. Av skollagen framgår det att undervisande personal ska ges möjligheter till kompetensutveckling och att den ska grundas på en analys av vilka behov som finns.

Medverkande

  • Therese Jakobsson, utredare vid Skolinspektionen, presenterade resultat från rapporten Lärares kompetensutveckling – Skolor och huvudmäns strategiska arbete med kompetensutveckling.

  • Jutta Lesell, utbildningssamordnare kansliet för lärarutbildningen Linnéuniversitetet, presenterade faktorer som underlättar för yrkesverksamma i förskola och skola att kombinera studier med arbete.

  • Martin Snickars, barn- och utbildningschef i Hultsfreds kommun, berättade om en modell med individuella utvecklingsplaner för varje medarbetare där behovet av kompetensutveckling synliggörs. Modellen är också tänkt att matcha med det kommande nationella professionsprogrammet för lärare.

  • Anna Bengtsson, verksamhetsutvecklare i Växjö kommun, berättade om hur kommunen arbetar med lärares och rektorers kompetensutveckling. Bland annat finns förutsättningar för att ett antal personal kan genomgå en professionsmagister i pedagogik och lärare och rektorer kan medverka i praktiknära forskningsprojekt.

RUC-rådet diskuterade

  • Hur kan man gå tillväga för att kartlägga förskollärares/lärares kompetens- och utvecklingsbehov? På vilka grunder baseras valet av kompetensutveckling hos din skolhuvudman?
  • Vilka olika idéer finns och vilka olika initiativ förekommer hos din huvudman för att möjliggöra kompetensutveckling och/eller utbildning för undervisande personal?

RUC-rådet tackar för intressanta presentationer som väckte idéer som lyftes i gruppdiskussionerna. Exempelvis diskuterades strategier för kompetensutveckling.

Nästa RUC-råd är i Kalmar torsdagen den 16 maj

Läs mer om Linnéuniversitetets tidigare RUC-råd

Digitalt via Zoom RUC Lägg till i din kalender