skriver på laptop
Seminarium i matematikdidaktik

Designforskning om geometriundervisning i digitala miljöer

Välkommen till ett seminarium i matematikdidaktik.

År 2021 försvarade Peter Markkanen sin avhandling Representationer, visualisering och resonemang. Studien bygger på designforskning i grundskolans senare årskurser. Målet var att erhålla djupare förståelse för hur undervisning i digitala miljöer kan utformas, så att elever ges möjlighet att utveckla kunskaper inom två- och tredimensionell geometri. Under seminariet kommer Peter att ge en inblick i och diskutera förutsättningar för utbildningsvetenskaplig designforskning och hur resultaten i sådan forskning kan göras tillgängliga för lärare. Vidare behandlas Duvals teorier om hur elever visualiserar geometriska figurer och hur undervisning i digitala miljöer kan bidra med lärandemöjligheter. Avslutningsvis ges exempel på hur resultaten har använts och kommit till nytta i kurser inom lärarutbildningen.

Föredragshållare: Peter Markkanen, Stockholms universitet

Seminariet avslutas med fika.

Seminariet kan även följas via Zoom:
https://lnu-se.zoom.us/j/6552673477

Välkomna!