Connected Children 2023
-
Projektkonferens

En meningsfull fritid – en saknad pusselbit i samverkan?

2024 års årliga konferens för forskningsprogrammet Connected Children och näraliggande utvecklingsarbeten som är inspirerade av den så kallade Skottlandsmodellen Getting it Right for Every Child (GIRFEC)

Välkommen till Växjö och Connected Childrens nätverkskonferens!

Arbetet med att utveckla tidigare och samordnat stöd till barn och unga har utvecklats väsentligt i de satsningar som är knutna till Connected Children. Hittills har utvecklingsarbetena framför allt berört hur skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården ska finna gemensamma strategier. Fritiden och föreningslivet har på många håll stått utanför, detta trots den stora betydelse de kan ha för barns utveckling och välbefinnande i stort.

Under konferensen vänder vi därför blicken mot värdet av en meningsfull fritid för barn och unga. Forskning kommer att presenteras om fritidsaktiviteternas ojämna fördelning och konkreta exempel ges på hur föreningslivet kan bli en naturlig partner i samverkan kring barn och unga. Vi kommer också att lyssna till vad företrädare från framgångsrika föreningar och myndigheter är viktigt för att få till stånd ett partnerskap kring barns och ungas meningsfulla fritid.

Första dagen samarrangeras nätverksmötet med den nationella barnavårdskonferensen. Här erbjuds ett tematiskt spår där forskare knutna till Connected Children presenterar resultat från följeforskningen. Möjlighet finns även till att ta del av annan aktuell barn- och ungdomsforskning.

Inbjudna deltagare

Bland de särskilt inbjudna till denna konferens finns ledare och medarbetare på strategisk och operativ nivå i utvecklingsarbetena inom Connected Children: Falun (kommunen och region Dalarna), Kronoberg (regionen och åtta kommuner), Lidingö, Ystad samt Örebro (regionen och fyra kommuner). Inbjudna är också ledare på strategisk och operativ nivå inom angränsande utvecklingsarbeten, samt ett flertal nationella aktörer.

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Erik Weijmar på telefon 0470-708128 eller mejl erik.weijmar@lnu.se

 

Connected Childrens nätverkskonferens äger rum tillsammans med den Nationella barnavårdskonferensen 2024

Symbol för hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

Nätverkskonferens Connected Children är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Växjö Erik Weijmar Lägg till i din kalender