Linnéuniversitetet 10 år

Linnéuniversitetet firar 10 år!

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Under jubileumsåret kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt. Bland annat genom att bjuda in allmänheten till Linnéuniversitetet för att sprida den kunskap och forskning som dagligen skapas här. På grund av den rådande situationen med Covid-19 har vi ännu inte haft möjlighet att bjuda in allmänheten under våren, men var så säker – det kommer! Håll gärna utkik.

Linnéuniversitetets vision 2030 lyder ”Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling” och vad lämpar sig bättre än att ta avstamp i just det när vi firar de här tio åren? 

Senaste nytt för jubileumsåret! Vår Jubileumsskrift är klar!

Linnéuniversitetets utveckling

Vi hade ungefär lika många studenter och anställda 2010 som 2019 men stora framsteg har skett. Linnéuniversitetet har bland annat: 

  • ökat utbildningen på avancerad nivå med 50 %
  • ökat antalet avgiftsbetalande studenter från 30 till 800 st
  • mer än fördubblat den vetenskapliga publiceringen (137 %)
  • nästan fördubblat den externfinansierad forskning (79 %)

Rektor Peter Aronsson förklarar det så här: 

Det är medarbetarnas skicklighet och förmåga att arbeta tillsammans som frigör kunskapens möjligheter, trots en alltför svag budgetram från statsmakterna för både utbildning och forskning. Den akademiska verksamheten, förstärkt och stödd av de gemensamma funktioner och externa samverkansparter, samarbetar allt mer fruktbart. Omfattningen och kvaliteten i verksamheten har kraftigt förstärkts.

Läs hela rektor Peter Aronssons blogginlägg om de tio åren.

Linnéuniversitetet i siffror de senaste 10 åren

I de här graferna får du en bild av hur studentutvecklingen sett ut de här tio åren.

Totalt antal registrerad studenter
Graf över totalt antal registrerad studenter mellan 2010-2019.
Helårsstudenter
Graf över antal helårsstudenter mellan 2010 och 2019, enligt årsredovisningen.
In- och utresande studenter
Graf över in- och utresande studenter mellan 2010 och 2019.
Examinerade på forskarnivå
Graf över antalet examinerade individer på forskarnivå mellan 2010 och 2019.
Grund- och avancerad nivå
Graf över antalet individer på grund- och avancerad nivå mellan 2010 och 2019.
Unika personnummer
Graf över antalet unika personnummer registrerade mellan 2010 och 2019.

Källa: Ladok