skog och träteknik

12,7 miljoner kronor till forskning inom skog och trä vid Linnéuniversitetet

Forskare vid Institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet har tilldelats sammanlagt 12,7 miljoner kronor. Anslagen kommer från Vetenskapsrådet, Formas och KK-stiftelsen. Fyra olika projekt ska undersöka områden som skogens klimatpåverkan, kontinuitetsskogsbruk, värmebehandlat trä, samt skiktlimning kopplat till möbelindustri.

– Linnéuniversitetet har gjort en nysatsning på forskning inom temaområdet skog och trä under 2015. Det är med stor glädje vi ser att satsningen ger utdelning och att projekten samtidigt avspeglar den breda verksamheten och kopplingarna genom hela kedjan från skog till färdig träprodukt, säger Åsa Rydell Blom, prefekt vid Institutionen för skog och träteknik. Projekt som beviljats medel:

Kan träden återanvända sin egen koldioxid?

En central del i de klimatutmaningar vi står inför är att mängden koldioxid i atmosfären ökar i allt snabbare takt. Anna Monrad Jensen, lektor i skogsskötsel, ska undersöka om bladen hos vissa trädslag är bättre än andra på att ta upp, men också återanvända, sin egen koldioxid.

Resultaten kan användas för framtida bättre beräkningar av hur mycket koldioxid världens skogar binder.

Virkeskvalitet och ekonomi i kontinuitetsskogsbruk

Johan Bergh, professor i skogsskötsel, ska undersöka virkeskvalitet samt ekonomiska aspekter på kontinuitetsskogsbruk. Kontinuitetsskogsbruk är ett vitt begrepp som innefattar olika skötselmetoder. Till skillnad från traditionellt trakthyggesbruk sker ingen föryngringsavverkning där stora ytor avverkas. En bärande tanke är att det ska finnas träd i olika åldrar och sorter i skogen. Metoderna har debatterats under senare år, och eftersom forskning inte bedrivits i någon större utsträckning när det gäller virkeskvalitet är området högintressant, menar Johan Bergh.

Hållfasthetsegenskaper hos värmebehandlat trä

Värmebehandlat trä har flera tillämpningsområden. Inom konstruktion har dock nyttjandet hindrats av att det saknas tillräckligt med forskning kring viktiga hållfasthetsvärden. Stergios Adamopoulus, professor i virkeslära, ska i sitt projekt utvärdera viktiga egenskaper för att öka kunskap om och användbarhet kring värmebehandlat trä. Målet är att utöka användnings-området för värmebehandlat trä och förse bygg- och manufakturbranschen med träprodukter med förbättrade egenskaper.

Skiktlimmat trä – en utvecklingspotential för möbelbranschen?

Möbelindustrin är den industri som genererar högst värde från materialet trä. Jimmy Johansson, docent i virkeslära, ska undersöka möjligheter till automation i möbelindustri med fokus på skiktlimning. Projektets mål är att Sverige ska behålla eller stärka sin position internationellt genom att utveckla träförädling som komplement till den redan starka träexporten. Universitetet ska samarbeta med företagen Svensson & Linnér, samt Yaskawa.

Kontakt:
Åsa Rydell Blom, prefekt Institutionen för skog och träteknik
asa.blom@lnu.se tel 0470-70 8126

Jonas Tenje, pressansvarig
jonas.tenje@lnu.se tel 0470-76 7465