FAS (Fetalt alkoholsyndrom)

FAS (Fetalt alkoholsyndrom) kostar samhället 14,4 miljarder

Kvinnor som dricker alkohol under graviditeten riskerar att få barn med FAS (Fetalt alkoholsyndrom). Barn med FAS får ofta problem med skolan, och får senare i livet en nedsatt arbetsförmåga. De drabbas oftare än andra av psykiska sjukdomar, hamnar lätt i missbruk och har svårt att klara sig själva i det dagliga livet. I Sverige uppskattas att 0,2 procent av befolkningen har FAS och år 2014 kostade FAS samhället 14,4 miljarder.

eHälsoinstitutet och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en hälsoekonomisk beräkning av samhällets årliga kostnader för FAS (Fetalt alkoholsyndrom) i Sverige.
FAS är en diagnos som beskriver de fosterskador som kan uppkomma när kvinnor druckit alkohol under graviditeten. Personer med FAS har ofta funktionsnedsättningar såsom hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, försämrat omdöme, svårare för språk och inlärning och kan ha problem att hantera aggressivitet.

Dessa funktionsnedsättningar leder i sin tur ofta till funktionshinder som depression, avbruten skolgång, missbruk, kriminalitet, nedsatt arbetsförmåga och svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet.

I studien "Hälsoekonomisk studie av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom" har forskare beräknat de kostnader kring FAS i Sverige som antas kunna gå att begränsa genom tidiga insatser från samhället. Man har tittat på kostnaderna för olika boendeformer, särskola, psykisk sjukdom, missbruk, nedsatt arbetsförmåga och vad det kostar i produktionsbortfall när många anhöriga tvingas vårda och stötta personer med FAS istället för att arbeta heltid.

Resultatet visar att ett barn med FAS kostar samhället cirka 700 000 kronor om året och en vuxen person med FAS kostar cirka en miljon om året. Sammanlagt beräknas cirka 16 000 personer i Sverige ha diagnosen FAS vilket innebär en samhällskostnad på 14,4 miljarder om året.

Studien visar också att för att långsiktigt kunna minska samhällets kostnader för FAS behövs preventionsåtgärder för att minimera risken att FAS uppkommer. Barn med FAS behöver också prioriteras och få stöd och hjälp från samhället så tidigt som möjligt.

Tidiga samhällsinsatser till barn med FAS, både särskilda boendeformer och anpassad skolgång, är oundvikliga kostnader men också viktiga åtgärder för att förbättra individens livskvalitet och begränsa såväl samhällskostnaderna som det personliga lidandet i det långa perspektivet.

Läs hela rapporten HÄR.