Interaktion med andra viktigast för ungdomar på ungdomshem

När unga utreds på ungdomshem befinner de sig i en särskilt utsatt situation. En avhandling av Sofia Enell visar att ungdomarna i denna situation lägger stor betydelse vid platsen och interaktionen med personal och andra unga medan själva utredandet och utredningstexten har störst betydelse för deras socialsekreterare.

Mer än 30 000 barn och unga placeras någon gång under ett år i samhällsvård, det vill säga i familjehem eller på institution, 1000 av placeringarna är på särskilda ungdomshem. På dessa hem kan socialtjänsten placera unga mot deras vilja och det finns möjlighet att låsa in dem. En del av dessa 1000 blir utredda under åtta veckor eftersom socialtjänsten behöver mer kunskap för att fatta beslut om fortsatta insatser. Under sitt avhandlingsarbete har Sofia Enell följt 16 ungdomar från placering och två år framåt.

Avhandlingen bygger på upprepade intervjuer med ungdomarna samt intervjuer med deras socialsekreterare, analyser av utredningstexter från ungdomshemmen och deltagande observationer av olika utredningsmöten.

Avhandlingen visar att för ungdomarna innebar utredningen och placeringen på ett särskilt ungdomshem en kontrollförlust över både nutid och framtid. Den osäkra situationen de befann sig i var dubbel; de hade att förhålla sig till både institutionspersonalen som genomförde utredningen och till socialtjänsten som fattade de avgörande besluten. Utredningsplaceringar lämnar ungdomar i en utmanande och svår situation. De uttrycker att de inte känner igen sig själva och berättar om olika anpassningsstrategier för att hantera situationen. De finner också att utredningarna fokuserar på deras problem, som en ungdom uttryckte det: "Jag lärde mig om mina fel och brister". Det framstår som att ungdomarnas resurser lätt tappas bort i utredningarna. Trots den svåra situationen och de probleminriktade utredningarna berättar några unga om att detta blev slutet på en turbulent tid och att det sedan blev bättre.

Socialsekreterarna uppskattade utredningarna då de fick mer kunskap och hjälp att besluta om insatser. Till skillnad från ungdomarna uppfattade socialsekreterarna att de nu kunde styra utvecklingen, något som före utredningsplaceringen var bortom deras kontroll. Utredningarna blev ett värdefullt bidrag till socialsekreterares hantering av de ungas problematiska situation. Tiden efter utredningarna visade sig kunna innebära fortsatta flyttningar för de unga. En del var oplanerade, andra var en del av den vård som erbjöds. Utöver flyttar fick de flesta ungdomarna nya socialsekreterare och nya externa utredningar kunde genomföras. I den efterföljande vården förändrades även bedömningar om deras behov av vård, den tidigare utredningens slutsatser omprövades för några.

Sammantaget visar avhandlingen att det saknas kontinuitet och stabilitet i den vård som de unga får ta del av. Snarare ses instabiliteten öka när unga placeras på institution för att utredas då det innebär att flera professionella aktörer är involverade i olika delar av utrednings- och beslutsprocessen. Sofia Enell menar att de situationer som initierar utredningarna är synnerligen problematiska och det finns inga enkla svar på vad som borde göras. Men det borde rimligen vara samma professionella aktörer som utreder och som följer upp de unga. Utredningarna borde också i högre utsträckning uppmärksamma de ungas resurser och sociala sammanhang eftersom de är starkt påverkade av den institutionsmiljö de befinner sig i. Vidare behöver de unga mer stöd och hjälp att få ihop bilden av sig själva som personer med livsproblem, men också med potential och kompetens.

Sofia Enell är socionom, har tidigare arbetat med forskning- och utvecklingsfrågor inom den sociala barnavården i Jönköpings län och kommer framöver att arbeta på Hälsohögskolan i Jönköping.

Avhandlingen "Transit I samhällsvården. När unga utreds på särskilda ungdomshem" försvaras fredagen den 11 december, kl. 10.15 i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är professor Lennart Nygren, Umeå universitet.

För mer information kontakta Sofia Enell, telefon: 0706-199512, e-post: sofia.enell@lnu.se

Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext i publiceringsdatabasen DiVA (lnu.diva-portal.org) eller från lupress@lnu.se.