Digital humanities

Digital Humaniora: Ett nytt och spännande initiativ vid Linnéuniversitetet

En grupp forskare vid Linnéuniversitetet är nu i full färd med att starta ett nytt initiativ där den digitala tekniken och humaniora möts på nya sätt

- Jag tror att vi har goda förutsättningar för att ro detta spännande tvärvetenskapligt projekt i land, då vi redan idag har en rad bra samarbetspartners såväl inom, som utanför Linnéuniversitetets väggar, säger en av projektledarna Marcelo Milrad, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

En rad olika digitala verktyg har förekommit inom forskarvärlden under ganska lång tid för hantering, analys och tillgängliggörande av stora mängder digital information. Tidigare har detta i första hand var intressant för till exempel naturvetare och tekniker, men efter hand som verktyg och metoder visade sig vara användbara även för humanister, har det runt om i världen bildats forskargrupper och centra med fokus på "Digital Humaniora".

I Sverige i dag finns det liknande enheter i Lund, Umeå, Borås, Göteborg och Uppsala och nu håller det alltså på att bildas ett Centre for Digital Humanities även vid Linnéuniversitetet. Detta efter att ett stort antal forskare i vitt skilda ämnen visade sig så intresserade, att en projektansökan kunde skickas in och som också har beviljas. Just nu håller de båda projektledarna Marcelo Milrad från ämnet medieteknik och Koraljka Golub från ämnet biblioteks- och informationsvetenskap som bäst på med uppstarten.

Eftersom det här rör sig om så många olika ämnesdiscipliner, inte mindre än 32 forskare från tre av Linnéuniversitetets fem fakulteter, skulle Linnéuniversitetets Centre for Digital Humanities på alla sätt bli ett tvärvetenskapligt centrum. Bland de inblandade ämnena hittar vi flera språk- och kulturvetenskapliga ämnen (som engelska och biblioteks- och informationsvetenskap), media- och journalistik, medieteknik respektive datavetenskap och företagsekonomi, samt universitetsbiblioteket och Linnaues University Centre for Intermedial and Multimodal Studies. Med sig har man dessutom ett antal partners från såväl näringsliv som offentlig sektor, framförallt i de tre sydostlänen Blekinge, Kronoberg och Kalmar, men samarbeten har också etablerats med kollegor vid flera andra lärosäten både i Sverige och i övriga världen.

- Inledningsvis är vår huvudsakliga syfte, att på allvar etablera samverkansprojektet i Linnéregionen, genom att dels gå in i och förstärka redan befintliga projekt med den expertis och de resurser Linnéuniversitetet kan erbjuda, dels att initiera nya samarbeten mellan universitetet och olika intressenter i regionen, säger projektledare Koraljka Golub docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

På sikt finns ambitionen att om möjligt, grunda en så kallad iSchool (se den prestigefyllda internationella iSchools organisation på http://ischools.org) vid Linnéuniversitetet. Sådana finns på några utvalda ställen i världen men det unika med just denna iSchool består dels i möjligheten att den bli så mycket mer tvärvetenskaplig än andra redan befintliga, vilka oftast fokuserar på endast ett eller ett par ämnesområden, dels i att den även skulle vara på masternivå, något som ännu saknas inom EU-länderna.

Kontaktpersoner
Marcelo Milrad, professor, e-post: marcelo.milrad@lnu.se, tfn: 0733 - 96 95 74
Koraljka Golub, docent, e-post: koraljka.golub@lnu.se, tfn: 0470-70 8909