Campus Växjö

Etik inom konstnärlig forskning temat för Vetetenskapsrådets symposium

I år är Linnéuniversitetet och fakulteten för konst och humaniora värd för Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning. Årets symposium äger rum 29-30 november och temat är ”Forskningsetik och konstnärlig frihet i konstnärlig forskning”.

Konferensens övergripande syfte är att visa på bredden och djupet i den pågående konstnärliga forskningen, men också att diskutera frågor som rör etik. Nils-Erik Sahlin, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, var inbjuden för att prata om motsättning mellan konstnärlig kreativitet och frihet kontra etik och moral. I Sverige regleras vilken forskning som behöver genomgå etisk prövning i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen är ursprungligen utformad för medicinsk och psykologisk forskning, och inom dessa forskningsfält är etiska prövningar ofta en självklarhet.

All forskning som kan påverka människor fysiskt eller mentalt måste prövas av etiknämnden. Detta innebär en konflikt i sig, menar vissa konstnärer och forskare, som anser att det automatisk inkräktar på den konstnärliga friheten. Viss konst har dessutom som syfte att utmana eller provocera genom att tänja på gränser. Det gäller till exempel inom så kallad bioart, där konstnärer använder levande eller död vävnad i sin konst. Men det kan också gälla fall där konstnärer antingen utsätter sig själva eller andra människor för olika saker för att skapa konst.

Ska högskolorna och universiteten ta ansvar för forskningsetiska frågor inom konstnärlig forskning, och om de gör det, hur kan de då utveckla gemensamma förhållningssätt rörande forskningsetik och konstnärlig frihet? Kan konstnärlig forskning bidra till att utveckla de forskningsetiska förhållningssätten? Det är några av frågorna som diskuteras på Vetenskapsrådets symposium och som troligtvis kommer fortsätta diskuteras inom det konstnärliga forskningsfältet framöver.