Anna Bratt

Hur dödsfall i familjen påverkar oss senare i livet

Förlusten av ett barn, en make eller en maka, beskrivs ofta som det mest negativa man kan drabbas av i livet. Och trots att risken att förlora nära och kära ökar med stigande ålder, finns det få studier som undersökt hur förlusten av en nära familjemedlem påverkar hälsan hos äldre personer och om en sådan påverkan varierar beroende på om det handlar om ett förlorat barn, en maka eller en make eller förlust av barn och make/maka.

En som har tittat på detta är forskaren Anna Bratt vid Linnéuniversitetet och resultatet av studien presenteras i avhandlingen; "Surviving the loss of a child, spouse, or both: Implications on life satisfaction and mortality in older ages".

Avhandlingen är indelad i tre delstudier. Först studeras om deltagarna inom förlustgrupperna beskriver förlusten som en av de tre viktigaste negativa händelserna i deras liv. Därefter utforskas om förlusten inverkar på livstillfredställelse och avslutningsvis dödlighetsrisk. Deltagarna i avhandlingen kommer från den svenska nationella studien om åldrande och omsorg, the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC).

Resultaten i avhandlingen visar att majoriteten av de deltagare som har förlorat ett barn, en make/maka eller både och, upplevde förlusten som en av de tre mest negativa händelserna i livet. Ungefär 70 % av de som hade förlorat antingen ett barn eller sin make/maka nämnde någon av dessa förluster bland de tre viktigaste negativa händelserna. Av de som hade förlorat både ett barn och make/maka valde ca 48 % båda förlusterna, medan ca 40 % uppgav antingen förlusten av barnet eller maken/makan.

De olika förlusterna tycks endast ha en liten inverkan på deltagarnas livstillfredsställelse och dödlighetsrisk. Det framkom att för varje år som hade förflutit sedan förlusten/förlusterna minskade risken att dö med ca 1 %. Vem man har förlorat tycks inte heller ha någon betydelse.

I Annas avhandling hittar man också tydliga könsskillnader. Männen inom samtliga förlustgrupper hade lägre livstillfredsställelse jämfört med kvinnorna i samma grupp, dessutom hade männen inom gruppen som förlorat ett barn en ökad risk att dö jämfört med kvinnorna. När det gäller val av negativa livshändelser valde lika många män och kvinnor antingen barnet, maken/makan eller både och, med undantag av den grupp som valde antingen barnet eller maken/makan, där signifikant fler kvinnor inom gruppen som hade förlorat både ett barn och en make som nämnde förlusten av barnet men inte maken. Männen inom denna grupp hade det omvända mönstret, att fler män nämnde förlusten av makan men inte barnet.

Disputationen som är den första vid Linnéuniversitetet, inom ämnet psykologi, sker 20 maj kl.13.00 i sal Wicksell, hus K, campus Växjö.

Kontaktpersoner:
Anna Bratt, tfn: 0470 76 78 18
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 308 40 75