Jordglob mot vit bakgrund

Internationellt attraktiv forskning om samtidigheter och kulturmöten fortsätter

Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies har utvärderats och får fortsatt finansiering under ännu en femårsperiod. En extern bedömargrupp, bestående av internationellt erkända forskare, har utvärderat forskningsmiljön och konstaterar att forskningen är excellent.

– Vår forskning är inriktad på kulturmöten i bred mening, såväl ur ett historiskt som ett samtida samhälleligt perspektiv. En fortsatt finansiering gör att vi kan bredda och fördjupa denna forskning. Eftersom vi på Linnéuniversitetet på ett unikt sätt samarbetar mellan humaniora och samhällsvetenskaperna är detta extra glädjande, säger Peter Forsgren, professor i litteraturvetenskap och forskningsledare för Concurrences.

Finansieringen ger också centret möjlighet att utveckla samarbetet med det omgivande samhället, bland annat genom projekt som handlar om migrationens betydelse för det svenska samhället. Centret bidrar på så sätt till att skapa kunskap för att utveckla ett hållbart samhälle i en mångkulturell omvärld, både nationellt och internationellt.

Internationell prägel
– Centret har under de fem år som gått byggt upp ett omfattande internationellt forskningsnätverk, bland annat genom att ta emot ett stort antal gästforskare som ansett att centret är ett viktigt och framstående forskningscenter på den internationella forskningsarenan. Nu har vi möjlighet att fortsätta utveckla detta samarbete, säger Peter Forsgren.

Finansieringen gagnar inte bara forskningen – centret får också möjligheten att utveckla kurser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå i en rad humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Detta gäller särskilt arbetet med att bygga upp ett internationellt masterprogram, vilket påbörjats under hösten.

Några citat från utvärderingarna
"Concurrences is a dynamic research environment that shows distinct and very good synergy effects with a good overlap of the researchers' competences, enabling advanced collaboration. The research environment is well organised with good leadership, enabling positive collaboration and development."

"The visions for the upcoming five years are clearly highly relevant. The general impression is that from 2014 the momentum has increased and the centre has become more self-aware. In sum, this looks like a vibrant centre, producing good quality international research and tackling important issues that reverberate for all of us in the world today."