Avhandlingar

Kunskapen om främmande marknader är avgörande vid företags internationalisering

Internationaliserande företags strategier för att kombinera kunskap från olika källor, interna och externa för företaget, har en inverkan på hur mycket de lär sig om främmande marknader. Detta lärande har i sin tur en inverkan på företagens förmåga att ta tillvara nya tillväxtmöjligheter på dessa marknader.

Detta är en del av de resultat som presenteras i Niklas Åkermans avhandling "Learning for international growth – on knowledge acquisition and opportunity realization". Forskningen har bedrivits inom Center for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM) vid Linnéuniversitetet, vars forskning inkluderar internationellt företagande med ett specifikt intresse för tillväxtmarknader.

Internationalisering är en central aktivitet för många företag och kunskapens roll i denna process är central. Resultaten bidrar därmed med en pusselbit till kopplingen mellan lärande och internationell tillväxt. Den aktuella forskningen griper sig an dessa två aspekter; hur företag anskaffar ny kunskap för att tillvarata tillväxtmöjligheter på främmande marknader. Denna forskning förklara hur internationaliserande företag lär sig på främmande marknader genom att kombinera kunskap från olika källor, vilket inverkar på företagens förmåga att realisera nya möjligheter på dessa marknader. Resultaten har presenterats i tre artiklar som var och en tar itu med integrerade aspekter av detta.

Den första artikeln fokuserar på att definiera olika sätt på vilka ett företag kan kombinera kunskap från spridda källor till ny kunskap. Detta resulterar i en typologi om fyra strategier för lärande, med utgångspunkt i användandet av interna respektive externa källor i varierande utsträckning.

Den andra artikeln syftar till att validera dessa resultat och studera i vilken utsträckning resultatet i den första delstudien kan generaliseras till andra internationaliserande företag. Detta angreppssätt ger stöd för den utvecklade typologin samtidigt som denna utvecklas vidare genom att även ta hänsyn till olika typer av kunskap. Studien visar även att strategierna för företags lärande på nya marknader har signifikant inverkan på nivåerna av lokal marknadskunskap.

Den tredje artikeln tar vid efter artikel två och behandlar kunskapens betydelse för att förklara skillnader mellan hur företag tillvaratar nya tillväxtmöjligheter på främmande marknader. Resultaten pekar på att kunskap om det lokala affärsnätverket på främmande marknader och bredden i internationaliseringskunskap inverkar på förmågan att realisera nya möjligheter på marknaden.

Disputationen äger rum på Ekonomihögskolan, Kalmar, sal Ny200, fredagen den 10 juni kl. 13.00.