labbmiljö

Ledande ekologi- och evolutionsforskning

Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum inom ekologi och evolution har utvärderats av en internationell bedömargrupp. De konstaterar att centret bedriver excellent forskning och spelar en viktig samhällsroll när det gäller att möta framtidens miljö- och klimatproblem.

– Bedömargruppens utvärdering innehåller nästan uteslutande positiva kommentarer. Det är ovanligt att få så många fina ord av internationellt erkända experter och det är ett gott betyg på att det vi håller på med är viktigt, säger Per Larsson, professor i marin ekologi och en av forskarna i centret.

Forskarna inom centret Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems, EEMiS studerar miljöerna i och omkring Östersjön. Forskningen täcker ett brett fält – alltifrån minsta mikroorganism till fiskar och fåglar.

Snabbt växande forskningscenter

Utvecklingstakten mot att bli den starka forskarmiljö som EEMiS är idag har varit imponerande, menar bedömargruppen. 120 publikationer, varav många i högt rankade internationella tidskrifter, och ett 20-tal doktorander och post-docs som passerat under den gångna femårsperioden vittnar om att det är en minst sagt aktiv miljö.

Att centret haft så stor och snabb framgång tror Per Larsson beror på att det är en väl sammansatt grupp med stor variation i alltifrån forskningsintresse till nationalitet och ålder.

– Det är en kreativ miljö med mycket input från olika håll. De yngre forskarna bidrar till att det hela tiden dyker upp nya idéer och vi vågar tänka annorlunda och nytt.

Forskning med hög samhällsrelevans

Bedömargruppen anser att forskningen inom EEMiS bidrar med viktig kunskap för att möta flera av framtidens klimat- och miljöproblem. Några områden som de pekar ut som starka är hållbart fiske, algblomning, problem med döda havsbottnar som breder ut sig i Östersjön och förekomsten av patogena mikroorganismer.

När det gäller miljö och klimat är framtidsutmaningarna många. Forskarvärlden kan bidra med mycket, men vi kan inte lösa alla problem, menar Per Larsson.

– Idag vet vi rätt mycket om vad som borde göras. Just nu är den allra största utmaningen att omsätta forskningen i praktiken och i politiska beslut. Många problem skulle kunna lösas om det gick att få till mer effektiva avtal över nationsgränser.

Några citat från utvärderingarna

"The performance of Eemis is excellent, and substantial synergies have evolved. The broad focus on marine microorganisms is of central importance to society for several reasons, for example sustainable fisheries, algal blooms, the widespread anoxic sediments ("dead bottom waters") of the Baltic Sea, and the occurrence of pathogenic microorganisms, just to mention a few."

"In summary, I find the outcome of the first period of EEMiS very exciting, and that it with no doubt meets the criteria for a successful Linnaeus University Centre. The plan for the second period is excellent.

" The PIs at Linneus University were very well recruited and have now managed to turn their young Center into a leading national facility of science and education in aquatic microbial ecology and evolution, integrating a broad set of themes.