tre ungdomar och en lärare i klassrum

Nytt projekt om nyanländas lärande och delaktighet

Anna Lund har i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och Malmö högskola beviljats medel av Vetenskapsrådet för forskningsprojektet "Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång"

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur de organisatoriska, sociala och symboliska strukturer inom och utanför skolan, nödvändiga för de nyanländas delaktighet och lärande, är uppbyggda, hur de verkar i praktiken, hur de är relaterade till varandra samt, inte minst, hur de med olika konsekvenser upplevs, förstås och hanteras av de nyanlända ungdomarna själva. I fokus står högstadieelever. Skolframgång definieras inom projektet som att eleverna uppnår behörighet till nationella gymnasieprogram. Inkluderingen innebär i sammanhanget att de nyanlända eleverna formellt (valet av mottagningsorganisation och dess upplägg) och informellt (erkännande och nätverk) får tillträde till skolans pedagogiska, sociala och demokratiska arenor på lika verkande villkor som andra elever.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet med 7 533 000 kr