Ålgräs

Restaurering av ålgräs i Östersjön

Länsstyrelsen i Kalmar län och Linnéuniversitetet har tillsammans fått 3,2 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndighetens 1:12 anslag (Åtgärder för havsmiljö), för att påbörja restaurering av ålgräsängar i Kalmarsund och utmed östra Öland. (Pressmeddelande Länsstyrelsen i Kalmar län)

Ålgräset är en våra vanligaste blomväxter i Östersjön, och de gröna undervattensängarna har många viktiga funktioner i våra kustnära miljöer, men de hotas idag av bl a övergödning och exploatering. T ex fungerar ålgräsängar som uppväxtområde för olika fiskarter, och med sina rötter binder ängarna sand och sediment. Metoder för restaurering av ålgräs har alldeles nyligen tagits fram för förhållanden på västkusten, och nu vill vi testa dessa metoder här i Östersjön, säger marinbiolog Rita Berger Jönsson, på Länsstyrelsen.

Det kustnära fisket utmed t ex Öland utgör idag en spillra av tidigare verksamhet, och parallellt med fortsatta åtgärder för att minska utläckage av näringsämnen är återskapandet av miljöer som gått förlorade på grund av t ex övergödning viktiga. Öland kommer att vara ett av våra fokusområden för restaurering, och vi kommer inledningsvis att rikta in oss på att förstärka de bestånd som finns i Kalmarsund, säger Jonas Nilsson på Linnéuniversitetet om planerna inför 2016. Vi kommer att bjuda in flera olika aktörer till samarbete kring detta projekt. Länsstyrelsen i Blekinge deltar också i projektet och intressanta områden för restaurering finns även här.

Restaurering av ålgräs är kostsamt, och tanken är därför att Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet tillsammans ska söka ytterligare medel för att möjliggöra storskalig restaurering. Då det ofta är både dyrt och svårt att återskapa och restaurera marina ekosystem, är det väldigt viktigt att vi vårdar och skyddar de fina marina miljöerna vi har kvar.

Kontakt:
Rita B Jönsson, Länsstyrelsen, 010-2238529
Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet, 0480-44 73 12