universitetet

Sex projekt har beviljats anslag av Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprad stiftelse har beviljat anslag till totalt 26 projekt som ska bidra till en bättre miljö eller främja entreprenörskap. Sex av de 26 projekten som beviljats anslag, har Linnéuniversitetet som huvudman och ytterligare ett projekt är starkt kopplat till universitetet.

Projekten ska bidra till förståelse för och förbättring av hur olika aktörer, tekniska lösningar och informationsflöden kan samverka i en eller flera produktkedjor/verksamheter för att bevara eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs-, material- och energianvändningen.

De sex projekten som beviljats sammanlagt 26,2 miljoner kronor i anslag av Familjen Kamprads stiftelse är;

  • Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akutvård (CISA). Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet, beviljade medel 3 600 000 kronor.

  • Den blå våtmarken. Catherine Legrand, Linnéuniversitetet, beviljade medel 3 000 000 kronor.

  • Experimentellt kulturarv och entreprenörskap: utveckling av kulturarv och konstnärlig utövning. Bodil Petersson, Linnéuniversitetet, beviljade medel 4 000 000 kronor.
    Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mörbylånga kommun, hembygdsrörelsen, IT-företag och Kalmar läns museum.

  • Huseby i världen. Gunnel Cederlöf, Linnéuniversitetet. Beviljade medel 5 200 000 kronor. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Huseby Bruk AB.

  • One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses. Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet, beviljade medel 4 000 000 kronor.

  • Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg. Eva Benzein, Linnéuniversitetet, beviljade medel 6 400 000 kronor.

Utöver de nämnda sex projekten, är Linnéuniversitetet också involverade i projektet "Innovativt hållbarhetsarbete i logistikförsörjningskedjor – aktörssamarbete för kunskap, lönsamhet och kundnytta". Maria Björklund, Linköpings universitet, beviljade medel 4 000 000 kronor. I projektet ingår deltagare från Institutionen för ekonomistyrning och Supply Chain Studies. Projektet bedrivs i nära samarbete med flera logistik-/transportföretag.

Läs mer om beviljade anslagen från Familjen Kamprads Stiftelse.