Sommarskola på Teleborg slott

Sommarskola för internationella doktorander

Mellan 15 och 19 augusti pågår sommarskolan ”Concurrences and Connections: Beyond Eurocentrism” för forskarstudenter.

– Concurrences handlar kort sagt om att lyfta in forskningen om hur de postkoloniala konsekvenserna får betydelse för vårt politiska handlande idag och hur historien påverkar oss idag, säger Gunlög Fur, professor i historia vid institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet.

– Totalt var det 40 internationella doktorander som ansökte om att få delta vid sommarskolan och av dessa valdes 14 personer ut, från bland annat Brasilien, Skottland, Portugal, Italien och Kanada. Föreläsarna, tillika forskare inom ämnet, kommer i huvudsak från Sverige och Storbritannien, berättar Gurminder K Bhambra, gästprofessor och ledare för sommarskolan. 

Under veckan får både doktorandstudenterna och de föreläsande forskarna tillfälle att diskutera och prova sina teorier inom en rad olika teman. Dessa teman är: Challenging Knowledge: Postcolonial and Feminist Provocations; Citizenship, Migration, Race, & Justice; Black Europe & the Politics of Knowledge Production; Contesting the Time(s) of History, samt Towards a Decolonial Social Science.

 – Det som är spännande är att det inte bara är studenterna som lär sig mer om ämnet, utan föreläsarna får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter, och detta behov verkar stort, tillägger Gunlög Fur.

Bakgrund till sommarskolan
När spetsforskningsgruppen "Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies" bildades för ett par år sedan hade Gunlög Fur som är forskningsledare för forskningsgruppen, ett gott samarbete med forskaren Gurminder K Bhambra vid University of Warwick. När sedan Rektor Stephen Hwang aktivt stöttade universitetets samarbete med internationella forskare, öppnades en möjlighet att anställa henne som gästprofessor. Idag är Gurminder K Bhambra från Storbritannien anställd vid Linnéuniversitetet till 50% och hon har valt att använda en del av sina forskningsmedel för att genomföra sommarskolan.

Mer om Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och forskningsområdet
Spetsforskningsgruppen fokuserar på kulturmöten som en konsekvens av kolonial expansion. Postkoloniala studier är ett brett fält som spänner över flera forskningsområden. I studierna undersöks möten och kollisioner mellan olika kulturer och identiteter, i första hand i samband med västerlandets maktexpansion under och efter den koloniala eran. Rent historiskt är det oftast segrarnas version vi får ta del av. Ett av gruppens mål är att rekonstruera det förflutna och analysera det samtida utifrån postkoloniala teorier som tar hänsyn till flera iakttagare och nya infallsvinklar, allt för att få till stånd mångfacetterade och nyanserade bilder av såväl historien som nuet.

Mer information om forskargruppen Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies hittar du här: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/linnaeus-university-centre-for-concurrences-in-colonial-and-postcolonial-studies/

Gurminder K Bhambra och Gunlög Fur
Två av ledarna för sommarskolan är gästprofessor Gurminder K Bhambra och professor Gunlög Fur.