elbilar

Utsläppsminskningar hämmas av EUs interna policyprocesser

Ny forskning som publicerades idag i Journal of Transport Geography har funnit att nuvarande policyprocesser vid EU-kommissionen har en förödande effekt på målet att uppnå minskningar av utsläppen av skadliga växthusgaser inom transportsektorn.

Transportsektorn är en betydande och växande bidragande faktor till klimatförändringen. För att transportsektorn ska kunna sägas dra sitt strå till stacken i arbetet med att uppnå "säkra" globala uppvärmningsnivåer måste sektorn få till betydande minskningar vad gäller sina utsläpp av växthusgaser. Inom EU har löften getts om att man ska minska sektorns utsläpp av växthusgaser med 20% till 2010 och med 30% till 2030, jämfört med nivåerna 1990.

Det internationella teamet med forskare från Linnéuniversitetet, University of Surrey och Buckinghamshire New University intervjuade policymakare på tre olika avdelningar inom EU-kommissionen kring deras ansvar för policyutveckling och verkställande av policys, deras förståelse för minskningsmål och tidslinjer, samt huruvida de anser att policyprocessen är på väg att uppnå klimatmålen för transportsektorn.

De överraskande resultaten visade att:

  • Befintliga policys bedöms sakna tillräcklig ambitionsnivå och det råder interna meningsskiljaktigheter kring vem som är ansvarig för policyutveckling.
  • Brist på data ses som ett problem, framförallt vad gäller att bilda sig en uppfattning kring huruvida EU är på rätt väg för att möta målen.
  • En del policymakare prioriterar ekonomiska mål framför miljömässiga mål, och deras professionella bakgrunder inom industrin gör att de har en benägenhet att tjäna intressen hos lobbygrupper inom industrin.
  • Det upplevs föreligga en orättvis eftergivenhet gentemot flyg- och bilindustrin.
  • För att minska utsläppsnivåerna tyr policymakare sitt hopp till nya "mirakellösningar" som i nuläget inte existerar, och sannolikt heller inte kommer att göra det inom en överskådlig framtid.
  • Starkare ledarskap för att minska transportsektorns miljöpåverkan behövs på högsta nivå såväl inom som mellan de olika avdelningarna inom EU-kommissionen.

Medförfattare av studien, Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet, förklarar:
– I och med att den andel utsläpp som transportsektorn svarar för har ökat från 18,8% år 1990 till 25,3% år 2012, och sannolikt kommer att fortsätta öka ytterligare, har det blivit absolut nödvändigt att ta fram specifika klimatmål för transportsektorn. Vår studie visar tydligt att det finns fundamentala brister i de policyprocesser inom EU som styr klimatmålen. Det står klart att dessa måste tas itu med omgående ifall vi ska ha något hopp om att få till stånd transportpolicys som ska ha någon verklig betydelse i de globala ansträngningarna för att bromsa klimatförändringarna.

Mer information
Länk till artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692316305786

Kontaktinformation
Stefan Gössling, tfn. 070 492 26 34
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn. 070 308 40 75