Malin Tillmar

Entreprenörskapsprofessor med stort intresse för samhällsfrågor

Malin Tillmar är ny professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om förutsättningar för entreprenörskap i olika typer av organisationer och sammanhang. Hon intresserar sig för entreprenörskap i vid mening, inte enbart inom företag.

– Det kan lika gärna handla om personer som bidrar till samhällsförändringar på olika sätt. Just nu tittar jag bland annat på hur ideella organisationer, företag och offentlig sektor kan organisera sig för att integrera bland annat långtidssjuka, nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Malin Tillmar har ett särskilt intresse för entreprenörskap och organisatorisk förändring på tillväxtmarknader, och då i synnerhet de Östafrikanska. Bakgrunden till detta intresse ligger i att Malin ville skriva sin magisteruppsats i ett utvecklingsland, som det hette på den tiden. Sverige hade goda kontakter med Östafrika, och därför blev det just Tanzania. Malin har därefter vistats mycket i landet. Hon har till och med lärt sig swahili för att kunna kommunicera med sina kontakter där. Sedan dess återvänder hon ständigt till Afrika. Som forskare tycker hon att det är intressant att studera hur människor lyckas med både sin försörjning och sitt entreprenörskap, trots att det offentliga ramverket i nuläget inte fungerar och förutsättningarna skiljer sig kraftigt från de västerländska.

Ett annat fokusområde för Malin Tillmar är förutsättningar och villkor för kvinnors företagande. I sin forskning visar hon och hennes kollegor att många kvinnor som har sagt upp sig från trygga anställningar har fått sämre förhållanden av företagandet.

– Villkoren är tuffa. Små företag inom till exempel vård och omsorg blir utkonkurrerade av stora koncerner. Vad samhället kan göra för att stärka kvinnors företagande är en politisk fråga, men vår forskning visar att de offentliga marknaderna behöver tydligare styrning för att småföretagande ska ha en chans mot de stora koncernerna.

– Genus är ett politiserat område, och det är viktigt att det finns forskning som kan belysa frågorna ur olika perspektiv, baserat på teoretisk och empirisk kunskap, snarare än på politisk ideologi eller känslor.

Malin är en av fyra forskare inom gruppen EMBLA som bedriver studier av kvinnors företagande, framöver med fokus på landsbygden. Gruppen har nu finansiering från Familjen Kamprads stiftelse och ska särskilt studera Smålandsregionen.

Malin Tillmar är också biträdande föreståndare för HELIX, som har sin bas vid Linköpings universitet. HELIX bedriver forskning i interaktiv samverkan med det omgivande samhället med fokus på hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

Framöver hoppas Malin Tillmar kunna bidra till entreprenörskapsforskningen genom interaktiv samverkan med det småländska och globala samhället. Lokalsamhällets betydelse för vilka kreativa lösningar som växer fram och vem som får möjlighet att utveckla dessa, intresserar henne även fortsättningsvis.

– Det spännande med att ha blivit utnämnd till professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet är möjligheten att få utveckla ämnet på ett universitet där det har så lång tradition och stark ställning, både inom universitetet och i det omgivande småländska samhället, säger Malin Tillmar.

Länk till forskargruppen inom entreprenörskap.