campus i höstfärger

Fem nya projekt beviljas anslag av forskningsrådet Forte

Forskningsrådet Forte har beviljat anslag till fem viktiga forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet inom hälsa, arbetsliv, välfärd och dopning. Totalt omfattar anslagen över 19 miljoner kronor.

Till forskningsrådet Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd inkom 1 247 ansökningar. Av de 89 projektansökningar som beviljats kommer fyra från Linnéuniversitetet.

Verner Denvall, professor i socialt arbete, får 4 130 000 kronor till projektet Take away – avveckling av etablerade arbetsmetoder vid införande av nya psykosociala insatser för hemlösa och personer med psykisk ohälsa. Projektet baseras på hypotesen att en organisations förmåga att göra sig av med sämre fungerande metoder är central när nya ska etableras.

– Vi ska undersöka införandet av två metoder med starkt evidensstöd: Housing First och Individual Placement and Support. Dessa metoder förordas i nationella riktlinjer och vi kommer att kartlägga de 39 kommuner som försökt implementera någon av dem med spridda resultat.

Avlastning eller belastning

Av- eller belastning? Om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser får 3 764 000 kr av Forte. Projektet kommer att forska om de initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare genom att införa så kallade lärarassistenter.

– Det forskningsmässigt intressanta är att studera hur lärararbetet delas upp, hur professionella gränser förhandlas och förskjuts, samt om de avsedda avlastningseffekterna uppnås, säger Per Lindqvist, professor vid institutionen för utbildningsvetenskap och projektledare.

Hur påverkas barnavårdsutredningar när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive av privata konsulter? Att analysera och fördjupa kunskapen inom detta område är syftet med projektet Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken, som fått 3 430 000 kr av Forte. Projektledare är Ulrika Järkestig-Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete.

Det fjärde projektet i utlysningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd har titeln Kontinuitet i vården för personer med komplexa behov – hur vet vi vad som fungerar?. Projektledare är Mirjam Ekstedt, professor i vårdvetenskap, och bidraget uppgår till 4 530 000 kr. Syftet är att kartlägga vad som är best practices i vårdkedjan för personer som lever med långvariga, komplexa sjukdomar, samt att utveckla objektiva mått på kontinuitet i vården.

– Kontinuitet i vården anses skapa säker och effektiv vård. Problemet är att man ser olika på vad kontinuitet innebär beroende på om man är patient, sjukvårdspersonal eller vårdgivare. Då är det också svårt att mäta och utvärdera. Det vill vi göra något åt, säger Mirjam Ekstedt.

Nytt projekt om dopning

Till Fortes utlysning inom forskningsområdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel inkom 75 ansökningar. Ett av de tio projekt som beviljades var Att pumpa upp egot: Livsbiografiska studier av unga människors doping-trajektorier. Detta projekt leds av Jesper Andreasson, docent vid institutionen för idrottsvetenskap, och har som mål att undersöka och identifiera olika sätt att närma sig och förstå betydelsen av olaglig dopning och hälsa i det moderna svenska samhället. Att pumpa upp egot fick 3 346 000 kronor i anslag.

Forte står för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och är en statlig myndighet under Socialdepartementet som varje år förmedlar omkring 550 miljoner kronor till forskning.

Kontakt

Verner Denvall, professor i socialt arbete, telefon 0470-76 75 23
Per Lindqvist, professor vid institutionen för utbildningsvetenskap, telefon 0480-44 67 57
Ulrika Järkestig-Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, telefon 0480-44 63 83
Mirjam Ekstedt, professor i vårdvetenskap, telefon 0480-44 63 99
Jesper Andreasson, docent vid institutionen för idrottsvetenskap, telefon 0480-44 60 91
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05