Flis.

Film om effektivare skogsbränsleuttag

Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet skapat en film i syfte att sprida kunskap om effektivare skogsbränslehantering.

Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost är svenska partners i ett stort EU-finansierat projekt som har pågått i nästan fyra år. Syftet med projektet är att mobilisera mer virke ut från skogarna. Inom projektet har en film producerats som visar på metoder för effektivare skogsbränsleuttag, något som de svenska projektmedlemmarna hoppas kunna sprida internationellt.

Påverkar utvecklingen av skogsbränslehantering

Referensgruppen i Sverige består av representanter från bland andra Skogsstyrelsen, Uppvidinge kommun, Södra, Växjö Energi, Stora Enso Bioenergi och Skogsbränsle Småland. Tidigt bestämdes det att fokus i projektet för svensk del skulle inriktas mot effektivare skogsbränsle-uttag, då flödena mot, samt genom sågverk och massabruk, i sammanhanget ansågs redan utvecklade och därför svårare att påverka inom ramen för projektet.

Syftet med ett EU-finansierat projekt som detta är inte enbart att blicka på sin egen region eller sitt eget land, utan också att ta del av och påverka utvecklingen i andra regioner i Europa.

– Vi har utvecklade system för uttag och förädling av skogsråvara i många fall, säger Rikard Jakobsson, Linnéuniversitetet, och fortsätter:

– Med andra förutsättningar i andra länder, har andra system utvecklats, från vilka vi kan lära en del.

Som exempel nämner Rikard att privata skogsägare i en del andra länder har en medelareal på endast några få hektar, samt att bara hälften av skogens tillväxt avverkas utan att tillvarata resterande delar. Med nästan 30 partners runt om i ett tiotal länder blir jämförelserna av skogsbruket på grund av de olika förutsättningarna intressanta. Det blir inte minst intressant för andra regioner att ta del av svenskt skogsbruk och virkesuttag.

Hänsyn till biologiska värden

Skogen och dess produkter har en nyckelroll i omställningen till ett framtida hållbart samhälle eftersom användandet av träprodukter har en positiv effekt på klimatet, till exempel genom träbyggande eller genom att fossila bränslen ersätts med bioenergi.

En viktig del av bionergin utgörs av skogbränsle (grenar och toppar) och vid uttag av skogsbränsle är det viktigt att det görs på bästa sätt, med hänsyn till biologiska värden och näringsbalans.

Film ska sprida kunskap och inspiration

Det är främst Thomas Thörnqvist, Rikard Jakobsson och Bengt Nilsson på Linnéuniversitetet som tillsammans med Göran Gustavsson på Energikontor Sydost har arbetat med att studera uttaget av skogsbränslen, dess kvaliteter och att sprida resultat av studierna. En film har producerats som ett sätt att sprida kunskap till olika målgrupper nationellt, samt att fungera som inspiration för ökat och effektivare uttag.

Ett annat viktigt syfte är också att sprida filmen internationellt för att visa på svenska tekniker och resonemang för skogsbränsleuttag. Filmen har därför också översatts till engelska. Filmen har även gjorts med några separata delar om avverkning, skotning och flisning. Filmen finns tillgänglig via följande länkar:

Effektivare skogsbränslehantering (svensk version)
Extractions of forest residues in Sweden (engelsk version)