God måluppfyllelse men vissa utvecklingsområden i kemi-, energi- och byggteknik enligt Treklöver-utvärderingens första pilotrapport

Idag publiceras första rapporten i pilotomgången av Treklöverns utvärdering av utbildningskvaliteten.

Det är ämnesklustret kemi-, energi- och byggteknik som har utvärderats och rapporten för Linnéuniversitetet visar att utbildningarna har god måluppfyllelse men att det finns områden som behöver utvecklas. Ett par exempel är handledningsprocesser och återkoppling från studenter.

– Kvalitet i utbildningen gynnar studenternas kunskapsinhämtning. Vi kommer nu gå igenom utvärderingens rekommendationer och tillvarata allt som gagnar kunskapsinhämtning. Viktiga utvecklingsbehov har vi även identifierat i samband med det pågående arbetet inför en framtida civilingenjörsutbildning. En del åtgärder har sålunda redan påbörjats, säger Staffan Carius, dekan fakulteten för teknik.

En rekommendation om åtgärd handlar om det generella stödet för pedagogisk utveckling kopplat till den universitetsgemensamma pedagogiska enheten.
– "Det som har hänt är att ansvaret för det generella stödet för den pedagogiska utvecklingen sedan januari 2017 har flyttats till kvalitetsrådet direkt under rektor", förklarar Catherine Legrand, prorektor och ordförande i kvalitetsrådet. "Vi arbetar nu med att utveckla ett nytt centrum för den högskolepedagogiska verksamheten som, med start 2018, ska komplettera den pedagogiska och didaktiska verksamhet som redan bedrivs på fakulteten."

Linnéuniversitetet arbetar med kvalitetsfrågorna med ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv för att forma utmanande utbildningar som kan bidra till att lösa samhällets utmaningar och kompetensbehov. Utvärderingen av utbildningskvaliteten och utveckling är en del av universitetets sammantagna, kontinuerliga kvalitetsarbete där bland annat diskussion och dialog i kollegierna, kursutvärderingar och lärares kompetensutveckling är viktiga pusselbitar.

Inom kort kommer rapporterna för övriga ämnen i pilotutvärderingen att publiceras och utvärderingen av pilotutvärderingen kan avslutas och ligga till grund för följande utvärderingsomgång.

Läs hela rapporten: Bedömning av utbildningar och examina inom Kluster 13 vid Linnéuniversitetet

Om du har frågor om kvalitetsutvärderingen är du välkommen att kontakta Anders Åberg som är ansvarig för berednings- och sekreterargruppen för Treklövern.