Jonas Svensson installationsföreläser

Tolv nya professorer föreläste om allt från entreprenörskap till yoghurtförpackningar

”I lärarens villkor ligger att ta risker för lärandets skull.”
”Det måste finnas en balans mellan energiåtgång och återhämtning.”
”Historia bär nästan alltid på en mening, vilket gör det svårt att hålla distans till ämnet.”
Det är tre citat från tisdagens och onsdagens installationsföreläsningar av nya professorer vid Linnéuniversitetet.

Niklas Ammert installationsföreläser

Tisdagens föreläsningar inleddes av Niklas Ammert, professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap, som talade utifrån rubriken Vad kan man när man kan något om historia?. Han inledde med att berätta att föreläsningen inte skulle ge något svar på denna fråga och tog sedan med sig åhörarna på en genomgång av sin forskning inom fyra olika områden.

Läroplanerna har, inte oväntat, haft stor variation genom tiderna. Läroböckerna har ungefär samma innehåll nu som på 1960-talet, men med mindre text och fler illustrationer och bilder. Meningarna är kortare och bisatserna, kittet som öppnar för förståelse, är borta vilket gör texterna massiva. Lärarna kämpar för att eleverna ska nå målen, men i en undersökning av prov och skriftliga instruktioner från lärare visade det sig att i snitt endast 29 % av målen beaktades i dessa. Glädjande var dock att eleverna själva tyckte att undervisningen mest handlade om att minnas fakta, men i praktiska tester visade det sig att deras förmåga att förstå och resonera utifrån en läst text hade högt fokus.

Mirjam Ekstedt installationsföreläser

Mirjam Ekstedt, professor i vårdvetenskap, fortsatte med att föreläsa om Från sömn till patientsäkerhet – om människan, tekniken och vårdens gränsområden. Om vikten av sömn som ett sätt att återhämta sig och om hur stress riskerar att göra oss sämre på jobbet och bränna ut oss. Om hur det inom vården är lätt att tulla på gränserna – den ekonomiska, den säkerhetsmässiga och gränsen för oacceptabel arbetsbelastning. Systemen är komplexa och det är svårt att veta var åtgärder ska sättas in för att få effekt. Forskningen har svängt mot att vara proaktiv, men det är svårt!

För lite sömn och att inte varva ner är en starkare prediktor för utbrändhet än hög stress i arbetet. Mirjams forskning tyder dock på att om sömnen fungerar finns det en viss buffert mot utbrändhet.

Ulla-Karin Nordänger installationsföreläser

Om Skolan som rituell arena föreläste Ulla-Karin Nordänger, professor i pedagogik. Ska "hela jag" gå i skolan? Den barnet är eller den han/hon kan bli? Och vilken roll spelar lek och bus? Föreläsningan tog upp hur ensam man är som lärare men även styrkan i kollegiet; om lärare som eniga utåt även om man inte alltid är ense inbördes. Samtidigt har scenen allt mer tagit över från de bakre regionerna. Om man måste framträda hela tiden blir man väldigt trött. Och hur bedöms insatsen som lärare? Klassrummet utgör sällan någon grund till utvecklingssamtalet. Hur mår man bra mitt i allt detta? Försök fokusera inte på resultatet utan på att du gör ditt bästa, var ett råd Ulla-Karin gav.

Per Lindqvist installationsföreläser

Per Lindqvist, även han professor i pedagogik, talade om Nedsågade klätterträd och inställda NO-laborationer. Han såg i sin forskning tre faktorer som samverkar till att risktagandet i skolan blir allt mindre: det allmänna risksamhället, synen på det ovärderliga barnet, samt marknadsinfluerad styrning och granskning. I en studie fann han att lärare utvecklat två strategier för riskhantering: promotiva (veckobrev, system för ökad vuxennärvaro etc) och preventiva (dokumentation, åtgärdsplaner osv som bevis om något skulle hända). Allt sammantaget bidrar till färre klätterträd, utflykter, simhallsbesök och potentiellt farliga NO-laborationer i många skolor.

Carl Hult installationsföreläser

Sista föreläsningen under tisdagen hölls av Carl Hult, som tagit steget från teoretisk filosofi till att bli professor i sjöfartsvetenskap med inriktning sociologi och talade utifrån rubriken Sjöfartsvetenskap och sjöfartssociologi. Carl är den förste befordrade professorn vid Sjöfartshögskolan och har varit drivande bakom att sjöfartsvetenskap sedan fem år tillbaka är forskarutbildningsämne. Hans forskning rör sig inom den operativa verksamheten där teknik, organisation och människa möts och samverkar utifrån ramar som lagar, ekonomi och fartygstyp.

Under föreläsningen presenterade Carl de studier han gjort om bland annat motivation i sjömansyrket och i arbetsorganisationen, samt om sjukfall av olika typer under en femårsperiod. De allra viktigaste faktorerna för att må bra är bra bemanning, vila, en bra chef och goda relationer mellan avdelningarna.

Malin Tillmar installationsföreläser

På onsdagen fortsatte installationsföreläsningarna i Växjö med föreläsningar av Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap med islamologisk inriktning, Gunnel Cederlöf, professor i historia, Krushna Mahapatra, professor i hållbar byggd miljö, Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, Idor Svensson, professor i psykologi, samt Martin Kroon, professor i maskinteknik.

Den formella installationen av nya professorer vid Linnéuniversitetet sker vid universitetets akademiska högtid fredag 19 maj.