Förstoringsglas över Dalarna

Landstinget Dalarna "Fler nyttoanalyser behövs i VårdSverige"

2010-2013 upphandlade och bytte Landstinget Dalarnas sex sjukhus och 25 vårdcentraler ut tre olika system till ett nytt gemensamt vårdinformationssystem. eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitet i Kalmar fick då uppdraget att mäta de antagna nyttoeffekterna av det nya gemensamma vårdinformationssystemet.

När Landstinget Dalarna införde det nya vårdinformationssystemet var förhoppningen att få en ökad patientsäkerhet med gemensam vårdinformation, ekonomiska vinster och minskad dubbeldokumentering. eHälsoinstitutet fick då uppdraget att ta fram ett underlag för att underlätta arbetet med att realisera nyttoeffekterna.

– Vi hade stor nytta av utvärderingen. Vi kunde ta till vara resultatet för vidare arbete med optimering av vårdinformationsstödet, säger Björn Sternhammar, förvaltningsledare vid Landstinget Dalarna.

I studien, som innefattade kvalitativa intervjuer med 72 anställda och två webbenkäter, som före och efter införandet skickades ut till landstingets då 7791 anställda, kunde man se att personalen upplevde både för och nackdelar med det nya systemet.

För och nackdelar

Personalen upplevde en högre patientsäkerhet och att det blev lättare att hantera remisser. Men de anställda upplevde också att målet att minska onödigt dokumenterande inte hade uppnåtts. Vilket enligt rapporten troligen berodde på att ett nytt dokumentationssätt hade införts samtidigt som det nya systemet.

– Idag skulle nog vår personal säga att dokumenteringshanteringen är bättre. Men vi har lärt oss att när vi i framtiden ska införa nya system så ska vi i fortsättningen bara fokusera på funktionaliteten i systemet och inte samtidigt införa några förändringar i verksamheten.

I rapporten framgick det också att personalen upplevde att de hade behövt mer tid på sig att landa och lära sig det nya systemet. Något som Landstinget Dalarna tagit till sig då de planerar att ge utbildningar i flera steg nästa gång de implementerar ett nytt system.

– Vid framtida större byten av IT-stöd skulle det vara värdefullt att göra en ny utvärdering men då med tätare kontakter med utvärderarna. Jag tycker det är viktigt att göra sådan här utvärderingar och mäta nyttoeffekter. Det behövs fler nyttoanalyser i VårdSverige, säger Björn Sternhammar.

Läs hela rapporten här: 

Nyttoanalys - nytt vårdinformationssystem i Landstinget Dalarna