Linnéuniversitetets huvudbyggnad

Nyskapande projekt ska analysera den svenska bolagsstyrningskoden

Hur fungerar svensk reglering när det gäller bolagsstyrning och den så kallade bolagsstyrningskoden? Det ska forskarna i bolagsstyrning vid Linnéuniversitetet ta reda på.

Alla börsbolag i Sverige måste följa bolagsstyrningskoden eller lämna en förklaring till varför de inte följer koden, berättar projektledare Anna Stafsudd. Hon ger oss först en bakgrund till vad bolagsstyrning är:

– Bolagsstyrning handlar om hur företag styrs och kontrolleras. Det gäller till exempel ägarnas och styrelsens funktion, internationella regelverk som styr företaget, redovisningens roll och kapitalmarknadens påverkan på företaget.

– Forskning i bolagsstyrning gör att vi lättare kan förstå de processer som pågår inom ett företag och mellan företag och dess omgivning. Den bidrar till ökad kunskap om aktörer som styrelser, ägare, revisorer, banker och analytiker och vilken betydelse de har i företaget.

Bolagsstyrningskoden är ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. Den svenska koden utgår från självreglering. Det innebär att bolagen kan välja att antingen följa kodens rekommendationer eller förklara varför de inte gör det. Bolag kan därmed avvika från enskilda punkter i koden, men en informativ och företagsspecifik förklaring krävs till avvikelsen i bolagets bolagsstyrningsrapport.

I Sverige är det Kollegiet för svensk bolagsstyrning som utgör kontrollorgan för bolagsstyrningskoden. Anna Stafsudd och hennes kollegor Karin Jonnergård och Ulf Larsson Olaison har fått unik tillgång till all data som kollegiet förfogar över, vilket innebär en stor databas.

I projektet som sträcker sig över tre år, med start 2018, ska man bland annat analysera hur många företag som väljer att följa koden, och hur många som istället väljer att förklara varför de inte följer den. Dessa förklaringar ska sedan analyseras. Målet med projektet är att öka förståelsen för hur väl bolagsstyrningskoden fungerar som styrinstrument.

Databasen som vi kommer att bygga upp med företagskaraktäristika såsom storlek, bransch med mera kommer att bli tillgänglig för studenter, säger Anna Stafsudd. Vi kommer att använda oss av den i undervisningen, och studenter som skriver uppsats i bolagsstyrning kommer att få tillgång till databasen för att göra egna studier i området.

Fakta

Projektets namn: The Swedish corporate governance code as a micro-verse of its corporate governance system
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse (Svenska Handelsbankens forskningsstiftelser)
Beviljat belopp: 1,5 miljoner kronor
Startdatum: 2018-01-01 Slutdatum: 2020-12-31

Kontaktinformation

Anna Stafsudd, 070-302 24 16, anna.stafsudd@lnu.se
Carina Sörgårn, kommunikatör, 0470-70 85 52, carina.sorgarn@lnu.se